Strona główna

 

Tytuł projektu: Zwiększenie dostępności do placówek wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice poprzez utworzenie nowych oddziałów przedszkolnych.

 https://mapadotacji.gov.pl/projekty/769220/ 

 

Program / oś priorytetowa / działanie / poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020/ Oś priorytetowa 12. infrastruktura edukacyjna/ Działanie 12.1 Infrastruktura wychowania przedszkolnego/ Poddziałanie: 12.1.1 Infrastruktura wychowania przedszkolnego – ZIT.

Opis projektu: Celem projektu jest rozbudowa dwóch istniejących katowickich przedszkoli, dla których organem jest Miasto Katowice tj. Miejskiego Przedszkola nr 41 z Oddziałami Integracyjnymi oraz Miejskiego Przedszkola nr 66 im. Majki Jeżowskiej o 156 miejsc w oparciu o rozwiązania modułowe. Powstałe moduły będą powiązane przewiązką z budynkiem macierzystym. Inwestycje realizowane będą w dzielnicach, w których obserwuje się największe zapotrzebowanie na wolne miejsca przedszkolne.

W rozbudowanych przedszkolach będą utworzone dodatkowe oddziały wychowania przedszkolnego, jak również realizowane zajęcia dodatkowe w ramach projektu realizowanego z EFS.

Okres realizacji projektu: II kw. 2015r. – III kw. 2017r.

Wartość projektu / dofinansowanie: Całkowita wartość projektu to kwota 7 524 379,99 zł. Wartość dofinansowania z EFRR wynosi 5 418 139,39 zł (85% kosztów kwalifikowalnych), a budżet miasta Katowice wynosi 2 106 240,60 zł.

  

 

                         

Dzisiaj na tablicy

 

PODZIĘKOWANIE

 

 

6 GRUDNIA - MIKOŁAJKI !

 

 

 

 

 UWAGA - ZMIANY W NASZYM MIEŚCIE!

 

1 grudnia br. zaczną obowiązywać nowe zasady parkowania w Katowicach.

Polegają one m.in. na rozszerzeniu strefy płatnego parkowania,

wyodrębnieniu Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania i

wprowadzeniu korzystnych dla mieszkańców abonamentów.

Zmieni się nie tylko granica strefy, ale także wysokość opłat,

sposób zakupu abonamentów i uiszczania opłat

oraz sposób weryfikacji zapłaty za postój przez kierowców.

Zmiany będą miały wpływ na wszystkich Państwa mieszkających w Katowicach

oraz dojeżdżających z innych miast.

Informacje na temat zmian są dostępne 

na stronie internetowej

https://parkowanie.katowice.eu/


W celu uniknięcia kar za zaparkowanie bez opłaty

prosimy o zapoznanie się z nowymi zasadami.

W zakładce pliki do pobrania ( plik numer 8 ), znajduje się materiał opisujący zmian

 

 

UWAGA RODZICE !!!

 

W ZWIĄZKU Z UTWORZENIEM ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO NR 25 W KATOWICACH

W SKŁAD, KTÓREGO BĘDZIE WCHODZIŁO NASZE PRZEDSZKOLE  OD DNIA 01.09.2023 r.

TRACĄ WAŻNOŚĆ NUMERY INDYWIDUALNYCH KONT  DO WPŁAT ZA PRZEDSZKOLE,

OD DNIA 01.09.2023 r. ZOSTANĄ NADANE NOWE NUMERY KONT .

PROSIMY UREGULAWAĆ WSZYSTKIE ZALEGŁE PŁATNOŚCI