Strona główna

 

Tytuł projektu: Zwiększenie dostępności do placówek wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice poprzez utworzenie nowych oddziałów przedszkolnych.

 https://mapadotacji.gov.pl/projekty/769220/ 

 

Program / oś priorytetowa / działanie / poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020/ Oś priorytetowa 12. infrastruktura edukacyjna/ Działanie 12.1 Infrastruktura wychowania przedszkolnego/ Poddziałanie: 12.1.1 Infrastruktura wychowania przedszkolnego – ZIT.

Opis projektu: Celem projektu jest rozbudowa dwóch istniejących katowickich przedszkoli, dla których organem jest Miasto Katowice tj. Miejskiego Przedszkola nr 41 z Oddziałami Integracyjnymi oraz Miejskiego Przedszkola nr 66 im. Majki Jeżowskiej o 156 miejsc w oparciu o rozwiązania modułowe. Powstałe moduły będą powiązane przewiązką z budynkiem macierzystym. Inwestycje realizowane będą w dzielnicach, w których obserwuje się największe zapotrzebowanie na wolne miejsca przedszkolne.

W rozbudowanych przedszkolach będą utworzone dodatkowe oddziały wychowania przedszkolnego, jak również realizowane zajęcia dodatkowe w ramach projektu realizowanego z EFS.

Okres realizacji projektu: II kw. 2015r. – III kw. 2017r.

Wartość projektu / dofinansowanie: Całkowita wartość projektu to kwota 7 524 379,99 zł. Wartość dofinansowania z EFRR wynosi 5 418 139,39 zł (85% kosztów kwalifikowalnych), a budżet miasta Katowice wynosi 2 106 240,60 zł.

  

 

                         

Dzisiaj na tablicy

 

 

 

 

 

 

 

 

"SZANOWNI PAŃSTWO"

 Od 1 kwietnia 2021 r. do 30 września 2021 r. na terenie kraju trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.

Udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 jest obowiązkowy.

 Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 r. jest realizowany następującymi metodami:

 • metodą samospisu internetowego aplikacja dostępna jest na stronie https://spis.gov.pl/,
 • metodą wywiadu telefonicznego, dzwoniąc na infolinię spisową obsługiwaną przez pracowników statystyki publicznej od poniedziałku do piątku od 8:00 do 18:00 pod numerem: 22 279 99 99,
 • z uwagi na epidemię wywiady bezpośrednie nie będą realizowane do odwołania.

W ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań zbierane są następujące dane:

 • Charakterystyka demograficzna osób,
 • Aktywność ekonomiczna osób,
 • Poziom wykształcenia,
 • Niepełnosprawność,
 • Migracje wewnętrzne i zagraniczne,
 • Charakterystyka etniczno-kulturowa,
 • Gospodarstwa domowe i rodziny,
 • Stan i charakterystyka zasobów mieszkaniowych (mieszkania i budynki).

Osoby, które dokonały samospisu internetowego zachęcamy do udziału w Loterii Narodowego Spis Powszechnego Ludności i Mieszkań”  https://loteria.spis.gov.pl/

Do wygrania cenne nagrody!

Nie zwlekaj z wypełnieniem obowiązku spisowego, spisz się jak najszybciej i weź udział w loterii! Szczegółowe informacje na temat spisu i loterii
dostępne są na stronie internetowej https://spis.gov.pl/ oraz pod numerem infolinii +48 22 279 99 99"

 

 

 

 

Do 30 września 2021 r. trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.
Nie czekaj, spełnij swój obowiązek przez wakacjami!

 

Obowiązkową metodą jest samospis internetowy. Wejdź na stronę https://spis.gov.pl/ i wypełnij formularz spisowy.

 

Dokonując spisu za pośrednictwem aplikacji do samospisu należy wykazać wszystkie osoby, które
w dniu 31.03.2021 r. o godzinie 24:00 mieszkały pod danym adresem. Wszystkie dodane i prawidłowo spisane osoby są
zwolnione z obowiązku samospisu. Oznacza to, że osoby te nie muszą samodzielnie logować się do aplikacji spisowej, aby dokonać samospisu.

 

Spisanie się przez Internet daje możliwość wzięcia udziału w Loterii i wygranie atrakcyjnych nagród!

 

 

Przyjmowanie zgłoszeń do udziału w Loterii trwa do 7 lipca 2021 r. Im szybsze zgłoszenie do udziału w Loterii, tym większa szansa na wygraną!

 

Jeżeli nie masz dostępu do komputera/Internetu zadzwoń na infolinię: 22 279 99 99 i spisz się przez telefon lub odwiedź najbliższy urząd gminy, gdzie na czas trwania spisu, urzędy gmin przygotowały specjalne miejsca do spisania się przez Internet. Stanowisko do samospisu dostępne jest również
w siedzibie Urzędu Statystycznego w Katowicach (po wcześniejszym umówieniu wizyty telefonicznie pod numerem 32 77 91 233).

 

Jeśli nie spiszesz się przez Internet ani przez telefon, skontaktuje się z Tobą rachmistrz telefonicznie dzwoniąc z numeru 22 828 88 88 lub 22 279 99 99, aby przeprowadzić spis. Zgodnie z ustawą nie możesz odmówić mu przekazania danych. Z uwagi na epidemię wywiady bezpośrednie nie będą realizowane do odwołania.

 

Możesz potwierdzić tożsamość rachmistrza spisowego, dzwoniąc na infolinię spisową 22 279 99 99 lub sprawdzając na stroniehttps://rachmistrz.stat.gov.pl/formularz/.

 

Pamiętaj, że udział w spisie to Twój obowiązek wynikający z ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. Odmowa udziału w spisie powszechnym grozi karą grzywny na podstawie art. 57 ustawy o statystyce publicznej.

 

Nie obawiaj się o swoje dane. Są u nas bezpieczne, ponieważ chroni je tajemnica statystyczna. Dane jednostkowe zbierane i gromadzone w badaniach przeprowadzanych w ramach statystyki publicznej są poufne i podlegają szczególnej ochronie. Pracownicy statystyki publicznej są zobowiązani do przestrzegania tajemnicy statystycznej.

 

Chcesz sprawdzić, o co pytamy w spisie? Zapoznać się z ustawą spisową?
Wejdź na
https://spis.gov.pl/ i bądź na bieżąco!

 

 

SZANOWNI RODZICE

W linku: https://www.katowice.eu/dla-mieszka%C5%84ca/ucz-si%C4%99 ,

znajdują się informacje opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miasta Katowice, min. w zakładce

„Dla ucznia i rodzica” skierowane do Rodziców

w sprawie organizacji naboru na rok szkolny 2021/2022 do miejskich przedszkoli i szkół podstawowych.

 Zachęcamy do zapoznania się.

 

 

Wewnętrzna procedura organizacji bezpiecznego funkcjonowania przedszkola 

od dnia 1 września 2020 r., mającą na celu zapobieganie i przeciwdziałanie COVID-19 wśród dzieci, rodziców i pracowników przedszkola 

na podstawie: 

Wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z 25 sierpnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – IV, aktualizacja wydana na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374, 567 i 1337)

  

§1 

Organizacja pobytu dzieci w przedszkolu 

 1. Zgodnie z wytycznymi w/w podstawy prawnej do przedszkola mogą uczęszczać wszystkie dzieci, gdyż powierzchnia każdej sali w której przebywają dzieci przypadająca na jedno dziecko nie jest mniejsza niż 1,5 m2.

 2. Jedna grupa dzieci powinna przebywać w wyznaczonej i stałej sali.

 3. W sali, w której przebywa grupa należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki). Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe, należy je dokładnie dezynfekować.

 4. Dzieci nie przynoszą do przedszkola zabawek z domu.

 5. Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

 6. Należy zapewnić taką organizację pracy, która uniemożliwi stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci. Należy uwzględnić różne godziny pobytu i zabawy na dworze.

 7. Pracownicy przedszkola powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni przedszkola, wynoszący min. 1,5 m.

 8. Pracownicy kuchni oraz samodzielny referent nie mogą kontaktować się z dziećmi oraz nauczycielami i pozostałym personelem obsługi.

 9. Rodzice/opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników przedszkola jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 2 m.

 10. Rodzice/opiekunowie mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przedsionków przedszkola, z zachowaniem zasady - 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi 1,5 m, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

 11. Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

 12. Dzieci do przedszkola są przyprowadzane/odbierane przez osoby zdrowe.

 13. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.

 14. Należy ograniczyć przebywanie osób trzecich w placówce do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (maseczka, rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe).

 15. Należy zapewnić sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami dziecka. Zobowiązuję nauczycieli do pozyskania od rodziców/opiekunów dzieci aktualnych nr telefonu lub adresu mailowego.

 16. Należy uzyskać zgodę rodziców/opiekunów na pomiar temperatury ciała dziecka, jeśli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych. Temperatura dziecka powinna się mieścić w granicach od 36-37˚C. Gdy termometr wskazuje ciepłotę ciała w przedziale powyżej 37 do 38˚C należy dziecko zabrać do domu.

 17. Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je w wyznaczonym miejscu w sali z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebra nia dziecka z przedszkola.

 18. W przedszkolu nadal obowiązuje „Procedura postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19” (załącznik 1 Zarządzenia Dyrektora Przedszkola z dnia 04.05.2020 r.)

 19. Korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu na terenie placu zabaw, będzie możliwe przy zachowaniu możliwie maksymalnej odległości, zmianowości grup, urządzenia będą regularnie czyszczone z użyciem detergentu lub dezynfekowane. Plac zabaw zostanie wyłączony z użytku w całości dla rodziców z dziećmi po południu. Część placu zabaw (duża zjeżdżalnia) zostaje wyłączona z użytku dla dzieci przebywających w przedszkolu i zabezpieczona taśmą do odwołania.

 20. Należy umieścić przy wejściu do przedszkola, salach pobytu dzieci, pomieszczeniach socjalnych, korytarzach oraz łazienkach, instrukcje właściwego i skutecznego dbania o higienę osobistą oraz wytyczne właściwego zachowania się w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu choroby.

 

§2 

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni 

 1. W przedsionkach przedszkola możliwe będzie skorzystanie z płynu dezynfekującego do rąk. Za uzupełnienie płynu odpowiedzialny będzie wyznaczony pracownik.

 2. Należy dopilnować, aby rodzice/opiekunowie dezynfekowali dłonie przy wejściu lub zakładali rękawiczki ochronne oraz używali maseczek zakrywających usta i nos.

 3. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robiły to dzieci, szczególnie po przyjściu do przedszkola, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety.

 4. Zobowiązuję wszystkich pracowników przedszkola do monitorowania codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych - poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatury, włączników.

 5. Pracownicy obsługi nadal będą zobowiązani do wypełniania „KARTY KONTROLI dezynfekcji powierzchni dotykowych”, w których będą zapisywać godziny prowadzonych czynności dezynfekujących powierzchni dotykowych i składać podpis.

 6. Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

 7. Ostatnia dezynfekcja przedszkola w danym dniu będzie się odbywać od godziny 16.00 do 17.00, w miarę, jak dzieci będą opuszczać sale pobytu dziennego.

 8. Wszyscy pracownicy w razie konieczności powinni być zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos, a także fartuchy z długim rękawem (do użycia np. do przeprowadzania zabiegów higienicznych u dziecka - adekwatnie do aktualnej sytuacji). W/w „niezbędnik” znajduje się w pokoju nauczycielskim.

 9. Należy wywiesić w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych plakatów z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje.

 10. Należy zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet.

 

§3 

Wytyczne i obowiązki rodziców podczas przyprowadzania i odbierania dzieci 

do/z przedszkola.

 1. Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, rodzice przekazują nauczycielowi lub dyrektorowi istotne informacje o stanie jego zdrowia.

 2. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do przyprowadzania do przedszkola dziecka zdrowego – bez objawów chorobowych.

 3. Zakaz przyprowadzania dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.

 4. Rodzice/opiekunowie wyjaśniają dziecku i dopilnują, żeby nie zabierało z domu do przedszkola zabawek.

 5. Rodzice/opiekunowie muszą regularnie przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny.

 6. Rodzice/opiekunowie jak najczęściej rozmawiają z dziećmi o tym, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie oraz w odpowiedni sposób zasłanianie twarzy podczas kichania czy kasłania.

 7. Jeśli dziecko podczas pobytu w przedszkolu będzie przejawiać niepokojące objawy choroby, będzie miało podwyższoną temperaturę, zostanie odizolowane pod opieką pracownika przedszkola w wyznaczonym miejscu w sali, a rodzice/opiekunowie niezwłocznie zostaną powiadomieni w celu pilnego odebrania dziecka z przedszkola.

 8. Rodzice/opiekunowie otrzymają do podpisu stosowne oświadczenie, w celu zapewnienia bezpiecznego i zdrowego pobytu dziecka w przedszkolu, które musi być czytelnie podpisane i dostarczone do przedszkola w pierwszym dniu przyprowadzenia dziecka do przedszkola.

 9. Rodzice/opiekunowie przyprowadzając/odbierając dziecko do/z przedszkola zobowiązani są dezynfekować dłonie przy wejściu lub używać rękawiczki ochronne oraz maseczki zakrywające usta i nos. Rodzice zaopatrują się w rękawiczki i maseczki we własnym zakresie.

 10. Istnieje możliwości wyłączenia funkcjonowania przedszkola w przypadku zaistnienia zagrożenia wynikającego z możliwości rozprzestrzeniania się wirusa COVID 19 w przedszkolu.

 11. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że ze względu na bezpieczeństwo  i przeciwdziałanie zarażeniom i zachorowaniom podczas przyprowadzania i odbierania dziecka do/z przedszkola nie będzie możliwości wejścia z dzieckiem do przedsionka. Dziecko będzie odbierane od rodziców w drzwiach i zaprowadzane do szatni. (Rodzice zostaną o tym powiadomieni w chwili przyprowadzenia dziecka do przedszkola).

  

§4 

Gastronomia 

 1. W kuchni oraz zapleczu kuchennym w przedszkolu, obok warunków sanitarno-higienicznych wymaganych przepisami Sanepidu odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo wprowadza się zasady szczególnej ostrożności, dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników - środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.

 2. Korzystanie z posiłków musi być bezpieczne, zalecam zmianowe wydawanie posiłków. Naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze minimum 60°C lub je wyparzać.