Strona główna

 

Tytuł projektu: Zwiększenie dostępności do placówek wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice poprzez utworzenie nowych oddziałów przedszkolnych.

 https://mapadotacji.gov.pl/projekty/769220/ 

 

Program / oś priorytetowa / działanie / poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020/ Oś priorytetowa 12. infrastruktura edukacyjna/ Działanie 12.1 Infrastruktura wychowania przedszkolnego/ Poddziałanie: 12.1.1 Infrastruktura wychowania przedszkolnego – ZIT.

Opis projektu: Celem projektu jest rozbudowa dwóch istniejących katowickich przedszkoli, dla których organem jest Miasto Katowice tj. Miejskiego Przedszkola nr 41 z Oddziałami Integracyjnymi oraz Miejskiego Przedszkola nr 66 im. Majki Jeżowskiej o 156 miejsc w oparciu o rozwiązania modułowe. Powstałe moduły będą powiązane przewiązką z budynkiem macierzystym. Inwestycje realizowane będą w dzielnicach, w których obserwuje się największe zapotrzebowanie na wolne miejsca przedszkolne.

W rozbudowanych przedszkolach będą utworzone dodatkowe oddziały wychowania przedszkolnego, jak również realizowane zajęcia dodatkowe w ramach projektu realizowanego z EFS.

Okres realizacji projektu: II kw. 2015r. – III kw. 2017r.

Wartość projektu / dofinansowanie: Całkowita wartość projektu to kwota 7 524 379,99 zł. Wartość dofinansowania z EFRR wynosi 5 418 139,39 zł (85% kosztów kwalifikowalnych), a budżet miasta Katowice wynosi 2 106 240,60 zł.

  

 

                         

Dzisiaj na tablicy

  

 

 

UWAGA RODZICE

 

 

 

Fundacja Ekologiczna ARKA , łączy ekologię z działaniami społecznymi,

bo stan środowiska znacząco wpływa na zdrowie i człowieka.

Nasze przedszkole również włącza się do akcji

organizowanych przez Fundację.

O przebiegu akcji będziemy na bieżąco informować.

Edukacja ekologiczna potrzebna jest wszystkim, bez względu na wiek...

 

 

DOGOTERAPIA W NASZYM PRZEDSZKOLU

 

 

 

Od września rozpoczęliśmy w naszym przedszkolu, cykliczne zajęcia z

DOGOTERAPII

dla chętnych dzieci organizowane przez specjalistów 

POLSKIEGO  CENTRUM DOGOTERAPII 

Forget Me Not - Psia Edukacja.

Zajęcia prowadzone są raz w miesiącu ( wtorek lub czwartek)

przez wykwalifikowanych dogoterapeutów.

Dzięki zajęciom  z udziałem psa, dzieci mają okazję

w nietypowy sposób zdobywać wiedzę.

Obecność psa i atmosfera jaka się wokół niego tworzy,

pozwala dziecku łatwiej i szybciej przyswoić wiedzę oraz nowe umiejętności.

Pies staje się wyjątkowym motywatorem do podejmowania działań.

Każde zajęcia są dostosowane do wieku i możliwości grupy,

skorelowane z aktualnymi treściami nauczania w danej grupie.

 Informacje o terminach kolejnych spotkań,

zamieszczone zostaną na tablicach ogłoszeń.

 

 

  

 

Szanowni Państwo

 

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach,

będący organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej

poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

W rodzinnych formach pieczy zastępczej przebywają dzieci,

które z różnych względów znalazły się w trudnej sytuacji życiowej

i nie mogą pozostawać pod opieką rodziców.

Każde dziecko pragnie domu i rodziny, która da wsparcie

i poczucie bezpieczeństwa, doceni i wytłumaczy.

Jednak nie każde dziecko ma tyle szczęścia,

by móc wzrastać w takich warunkach.

Niestety na terenie naszego miasta wciąż brakuje rodzin zastępczych

gotowych przyjąć pod opiekę dzieci tego potrzebujące.

 W związku z powyższym poszukujemy osób,

które czują wewnętrzne pragnienie niesienia ciepła i miłości,

które jednocześnie są gotowe poświęcić dzieciom czas i serce.

Apel kierujemy do osób odpowiedzialnych i odważnych,

gotowych podjąć to wyzwanie.

 Zadaniem rodziny zastępczej jest opieka i wychowanie dzieci

w tradycyjnym systemie rodzinnym

oraz w atmosferze sprzyjającej prawidłowemu rozwojowi dzieci.

 Ośrodek rodzinom zastępczym zapewnia wsparcie psychologiczne,

pedagogiczne oraz prawne.

 Informacje dotyczące rodzin zastępczych zawodowych dostępne w:

 Dziale ds. Rodzin z Dziećmi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Katowicach

 

ul. Jagiellońska 17

 Tel. 32 251 00 87, 32 251 14 51, 32 251 78 17 wew. 119

 e-mail: dr@mops.katowice.pl 

 Informacje dotyczące rodzin zastępczych spokrewnionych i niezawodowych dostępne w:

 Zespole ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Katowicach

 ul. Wojewódzka 23

 Tel. 32 251 71 31, 32 203 17 50

 e-mail: zpz@mops.katowice.pl

 Informacje zamieszczone są również na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach: www.mops.katowice.pl w aktualnościach

„Kampania na Rzecz Rodzicielstwa Zastępczego w Katowicach”. 

 

  

 

 

 

UWAGA RODZICE

  

 

 

UWAGA RODZICE 

 Wsparcie psychologiczne dla uczniów, rodziców i nauczycieli...

 

 

Wsparcie psychologiczne dla uczniów, rodziców i nauczycieli 

Zwiększono dyżury psychologów na Internetowej Platformie Specjalistyczno-Doradczej. 

Wsparcie ma charakter indywidualnych spotkań ze specjalistą w formie online. 

W ramach Programu Wsparcia Psychologiczno-Pedagogicznego

na platformie dostępnej pod adresem www.pwpp.uksw.edu.pl

zarówno uczniowie, rodzice, jak i nauczyciele mogą skorzystać z indywidualnych bezpłatnych konsultacji ze specjalistami. 

Bezpłatne doradztwo psychologiczno-pedagogiczne obejmuje m.in.: 

  • pomoc psychologiczną w sytuacji depresji, kryzysu, trudnych doświadczeń życiowych i wyzwań codzienności, zaburzeń osobowości, problemów z poczuciem własnej wartości, w napadach lęku i paniki, z doświadczeniem traumy

  • rozwiązywanie problemów wychowawczych z dziećmi i młodzieżą (problemy z nauką, zachowaniami agresywnymi, stawianiem i utrzymywaniem granic, poprawa komunikacji dorosły-dziecko i dorosły-nastolatek itp.)

  • pracę z zespołem klasowym i rozwiązywanie konfliktów, budowanie relacji interpersonalnych

  • radzenie sobie z przewlekłym stresem oraz trudnymi emocjami;

  • pracę z uzależnieniami i współuzależnieniem, w tym uzależnienia behawioralne m.in. od komputera i telefonuwsparcie edukacyjno-wychowawcze dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi ich rodziców i nauczycieli;

  • wsparcie dydaktyczno-metodyczne dla nauczycieli przedmiotowych

  • pomoc psychologiczną dla dzieci, młodzieży i dorosłych w języku ukraińskim.

 

Wsparcia udziela ponad 20 różnych specjalistów (psychologów, pedagogów i psychoterapeutów), którzy mają wieloletnie, bogate doświadczenie w pracy psychologicznej, pedagogicznej, terapeutycznej i psychoterapeutycznej. Wielokrotnie ściśle współpracują z sektorem edukacji, co pozwala na dogłębne poznanie trudności, potrzeb i oczekiwań uczniów, rodziców i nauczycieli. 

Zapisy na dyżury psychologów prowadzone są dla zarejestrowanych na Platformie użytkowników. Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego dobierany jest ekspert z danego obszaru (można też samodzielnie wskazać preferowanego specjalistę) oraz ustalany termin spotkania w formie wideo-rozmowy. W przypadku uczniów poniżej 18 roku życia niezbędne jest wyrażenie pisemnej zgody przez rodzica lub opiekuna, a czasem jego obecność na pierwszym spotkaniu lub na jego części. 

Celem doradztwa jest udzielenie niezbędnego i doraźnego wsparcia osobom w sytuacji trudnej, kryzysowej, zmagającym się ze skutkami pandemii COVID-19 oraz wojny w Ukrainie u siebie lub u swoich dzieci, uczniów czy wychowanków.

Oprócz poradnictwa, na platformie oferowane są liczne szkolenia np.: rozpoznawanie wczesnych oznak problemów zdrowia psychicznego u uczniów/dzieci, obciążenia w pracy nauczyciela, jak pracować z uczniem przejawiającym trudne zachowania, stres traumatyczny spowodowany wojną, praca z lękiem u dzieci, jak być wspierającym rodzicem, budowanie odporności psychicznej, fitness mózgu i wiele innych. Szkolenia cały czas są rozbudowywane o nowe, odpowiadające na aktualne potrzeby i wyzwania środowiska edukacyjnego.

Doradztwo, jak i szkolenia świadczone są bezpłatnie w ramach realizacji „Programu wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla uczniów i nauczycieli” finansowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

 

 

  

 

WAŻNE!

 

 W ZAKŁADCE "INFORMATOR DLA OBYWATELI UKRAINY"

 ZNAJDUJĄ SIĘ  WSZYSTKIE NIEZBĘDNE INFORMACJE,

 DOTYCZĄCE POBYTU OBYWATELI UKRAINY

 W NASZYM MIEŚCIE.

 NIEZBĘDNIK TEN ZAWIERA

 M.INN. WAŻNE NUMERY TELEFONÓW,

INFORMACJE O POMOCY I WSPARCIU

ORAZ INNE WAŻNE INFORMACJE

W JĘZYKU POLSKIM I UKRAIŃSKIM.