Strona główna

 

Tytuł projektu: Zwiększenie dostępności do placówek wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice poprzez utworzenie nowych oddziałów przedszkolnych.

 https://mapadotacji.gov.pl/projekty/769220/ 

 

Program / oś priorytetowa / działanie / poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020/ Oś priorytetowa 12. infrastruktura edukacyjna/ Działanie 12.1 Infrastruktura wychowania przedszkolnego/ Poddziałanie: 12.1.1 Infrastruktura wychowania przedszkolnego – ZIT.

Opis projektu: Celem projektu jest rozbudowa dwóch istniejących katowickich przedszkoli, dla których organem jest Miasto Katowice tj. Miejskiego Przedszkola nr 41 z Oddziałami Integracyjnymi oraz Miejskiego Przedszkola nr 66 im. Majki Jeżowskiej o 156 miejsc w oparciu o rozwiązania modułowe. Powstałe moduły będą powiązane przewiązką z budynkiem macierzystym. Inwestycje realizowane będą w dzielnicach, w których obserwuje się największe zapotrzebowanie na wolne miejsca przedszkolne.

W rozbudowanych przedszkolach będą utworzone dodatkowe oddziały wychowania przedszkolnego, jak również realizowane zajęcia dodatkowe w ramach projektu realizowanego z EFS.

Okres realizacji projektu: II kw. 2015r. – III kw. 2017r.

Wartość projektu / dofinansowanie: Całkowita wartość projektu to kwota 7 524 379,99 zł. Wartość dofinansowania z EFRR wynosi 5 418 139,39 zł (85% kosztów kwalifikowalnych), a budżet miasta Katowice wynosi 2 106 240,60 zł.

  

 

                         

Dzisiaj na tablicy

 

ZAPROSZENIE

 

 

 

 

Polski-ukraiński piknik integracyjny

 

 W sobotę, 21 maja, na terenie przy Miejskim Domu Kultury „Ligota” (ul. Franciszkańska 33) odbędzie się polsko-ukraiński piknik integracyjny.

Czeka nas popołudnie pełne atrakcji, okazja do pobycia razem, spędzenia dobrego czasu na świeżym powietrzu. 

Już o 13.00 śląscy kucharze, dzięki Fundacji In Corpore, będą gotować z najmłodszymi miłośnikami sztuki kulinarnej.

Dzieci będą mogły spróbować swoich sił w kuchni – do 16.00. 

O 15.00 rozpocznie się program artystyczny.

Na scenie wystąpią zespoły z MDK „Ligota”: Mażoretki „Akcent”,

Koło Miłośników Śląskiej Pieśni, zespoły „Nutki” i „Gama”,

uczestnicy zajęć „Śpiewaj razem z nami”, Justyna Pachla i Agata Warkocz.

Wystąpią również goście z Ukrainy mieszkający w punkcie recepcyjnym przy Franciszkańskiej.

Gwiazdą wieczoru będzie Michał Skuza wraz z zespołem. 

Czeka nas też poczęstunek – ukraińskie potrawy przygotowane przez gości z Ukrainy

oraz steki przygotowane przez wolontariuszy z fundacji Kodomo Egao ShienKai. 

Najmłodsi również będą się świetnie bawić.

Mogą wziąć udział w warsztatach plastycznych i rękodzielniczych oraz współzawodnictwie sportowym. Będzie też malowanie twarzy,

animacje balonowe i dmuchana zjeżdżalnia! 

A miłośników rękodzieła zainteresuje wystawa prac Grupy „Szydełko i Druty”. 

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Katowic! 

W razie niepogody, piknik zostanie przeniesiony do sal MDK „Ligota”. 

 Organizatorzy: Miejski Dom Kultury „Ligota”, , Fundacja In Corpore, Punkt Recepcyjny dla Ukraińców przy Franciszkańskiej 8-10, Bank PKO BP, Fundacja Kodomo Egao ShienKai oraz Rada Dzielnicy nr 6 Ligota – Panewniki.

 

 

 

 

ZAPROSZENIE

Zapraszamy w imieniu Muzeum  Górnośląskiego

Parku Etnograficznego w Chorzowie

oraz Fundacji Onkologicznej Rakiety

na Festiwal Wdzięczności "Kolory Życia"

 ukraińskich wychowanków wraz z rodzicami. 

 

 

 

 

UWAGA RODZICE!

RODZICE, KTÓRZY ZAPISALI SWOJE DZIECKO NA DYŻUR WAKACYJNY,

OBOWIĄZNI SĄ DO WYPEŁNIENIA DEKLARACJI.

KARTA ZGŁOSZENIA, ZNAJDUJE SIĘ NA GÓRZE STRONY W PLIKACH DO POBRANIA.

KARTĘ NALEŻY WYDRUKOWAĆ ,

CZYTELNIE WYPISAĆ I DOSTARCZYĆ DO PRZEDSZKOLA.

  

  

 UWAGA RODZICE! 

„Dzieci w wirtualnej sieci” i „Nastolatki w wirtualnym tunelu” – broszury dla rodziców.

Przekazujemy do informacji,

opracowane przez Fundację Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii w Poznaniu broszury: 

1. „Dzieci w wirtualnej sieci”, 

2. „Nastolatki w wirtualnym tunelu”.

Inicjatywa ma na celu wsparcie rodziców dzieci i młodzieży w obszarze bezpieczeństwa cyfrowego

oraz uzależnień i zagrożeń wirtualnego świata, by byli w stanie

lepiej rozumieć aktualne wyzwania i zagrożenia,

a w rezultacie stawać się lepszymi, bardziej świadomymi wychowawcami.

Wersja elektroniczna broszur znajduje się w PLIKACH DO POBRANIA na górze strony. 

Zachęcamy do zpoznania się z ich treścią.

 

 

 

WAŻNE!

 

 KATOWICE POMAGAJĄ MIESZKAŃCOM UKRAINY...

 

 

 

W ZAKŁADCE "INFORMATOR DLA OBYWATELI UKRAINY"

 ZNAJDUJĄ SIĘ  WSZYSTKIE NIEZBĘDNE INFORMACJE,

 DOTYCZĄCE POBYTU OBYWATELI UKRAINY

 W NASZYM MIEŚCIE.

 NIEZBĘDNIK TEN ZAWIERA

 M.INN. WAŻNE NUMERY TELEFONÓW,

INFORMACJE O POMOCY I WSPARCIU

ORAZ INNE WAŻNE INFORMACJE

W JĘZYKU POLSKIM I UKRAIŃSKIM. 

 

 

 

List Ministra Edukacji i Nauki dotyczący sytuacji w Ukrainie

 

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele, Pracownicy Oświaty,

Przedstawiciele Samorządów,

Szanowni Rodzice,

Drodzy Uczniowie, 

od kilkunastu dni za naszą wschodnią granicą trwają działania wojenne prowadzone przez Rosję przeciwko narodowi ukraińskiemu. Wydarzenia te w ogromnym stopniu wpłynęły także na sytuację w naszym kraju. Od początku wojny postawa polskiego społeczeństwa – solidarność z Ukrainą, która przejawia się przede wszystkim w bezinteresownym niesieniu pomocy – jest godna najwyższego uznania. Ogrom cierpienia jakiego doświadczają Ukraińcy jest niewyobrażalny. Zdajemy sobie sprawę z tego, że naszym wspólnym zadaniem jest obecnie zapewnienie uchodźcom dogodnych warunków bytowych, umożliwienie podjęcia pracy, a także kontynuowania edukacji i nauki.

Z ogromnym szacunkiem przyglądam się zaangażowaniu Dyrektorów i Nauczycieli
w proces przyjmowania dzieci i młodzieży z Ukrainy do naszych szkolnych wspólnot.
Zdaję sobie sprawę z tego, że podejmowane przez Państwa działania wiążą się z ogromnym wysiłkiem podyktowanym koniecznością dostosowania rzeczywistości szkolnej
do obecnych wyzwań. Naszym celem jest maksymalne wsparcie Państwa w tych działaniach. W związku z tym przygotowaliśmy szereg materiałów informacyjnych
oraz rekomendacji dotyczących przyjmowania uczniów ukraińskich do polskich przedszkoli, szkół i placówek oświatowych. Wprowadziliśmy również zmiany w przepisach, dzięki którym możliwe będzie łatwe i elastyczne tworzenie klas przygotowawczych.


Obecnie w parlamencie procedowany jest projekt ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy
w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. W dokumencie tym
z zakresu oświaty wprowadzone zostały rozwiązania, które pozwolą na zapewnienie kształcenia oraz wychowania uczniom będącym obywatelami Ukrainy. W tym celu umożliwiamy tworzenie innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Pozwoli to na zwiększenie bazy miejsc na potrzeby edukacji ukraińskich dzieci. Lokalizacje te organizacyjnie będą podporządkowane szkołom lub przedszkolom. Dodatkowo wprowadzone zostaną przepisy ułatwiające zatrudnienie obywateli Ukrainy na stanowisku pomocy nauczyciela, a także zmiany umożliwiające zwiększenie wsparcia ukraińskich uczniów przez kadrę pedagogiczną.
Co istotne rząd przeznaczy dodatkowe środki z budżetu państwa na kształcenie uczniów
z Ukrainy. Wszystko po to, by pomóc ukraińskim obywatelom, którzy w wyniku wojny znaleźli się na terytorium Polski.

Szanowni Rodzice, dziękuję za Państwa aktywną postawę i gotowość do niesienia pomocy ukraińskim rodzinom. Państwa bezinteresowne zaangażowanie godne jest najwyższego uznania. Głęboko wierzę, że ta pomoc ‒ w postaci choćby najmniejszych gestów ułatwiających przybywającym do Polski obywatelom Ukrainy odnalezienie się w nowych warunkach ‒ to przykład solidarności w obliczu ludzkiej tragedii. Dziękuję również
za wspieranie Dyrektorów i Nauczycieli w przygotowywaniu szkół i placówek edukacyjnych na przyjęcie ukraińskich uczniów.

Drodzy Uczniowie, jestem dumny, że z wyjątkową dojrzałością zareagowaliście na potrzeby Waszych rówieśników z Ukrainy, którzy uciekając przed wojną, znaleźli schronienie
w naszym kraju i zdecydowali się na podjęcie edukacji w polskich szkołach. Mam nadzieję, że wspólna nauka będzie dobrą okazją do wymiany doświadczeń i zacieśniania relacji.
Dziękuję za wszelkie gesty solidarności z ukraińskimi uczniami. To Wy będziecie dla nich przewodnikami w poznawaniu naszego kraju. Wiem, że sprostacie temu zadaniu.

Chcę Was także zapewnić, że pomimo wojny w Ukrainie, będziecie mogli
w sposób niezakłócony kontynuować naukę i przygotowywać się
do egzaminów. Jesteście bezpieczni, bo Polska jest ważną częścią NATO – najpotężniejszego sojuszu obronnego na świecie.

Szanowni Państwo, zapewniam o moim wsparciu i nieustających działaniach związanych
z dostosowywaniem polskiego systemu oświaty do przyjmowania ukraińskich uczniów
do szkół oraz placówek edukacyjnych w całym kraju. Jesteśmy otwarci na dalsze sugestie zmian legislacyjnych płynących od organów prowadzących i samorządów. Życzę Państwu siły niezbędnej do tego, aby sprostać czekającym nas wszystkich wyzwaniom.

Przed nami najważniejszy z egzaminów ‒ egzamin z człowieczeństwa.

 

Z wyrazami szacunku
Przemysław Czarnek

   Minister Edukacji i Nauki

             

 

                                                                                                   UWAGA RODZICE

W związku pandemią, ale nie tylko, znacznie wzrosła liczba kryzysowych

i stresujących sytuacji dla dzieci i młodzieży,

a co za tym idzie - zapotrzebowanie na pomoc psychologiczną i terapeutyczną.

 Centrum Terapii i Wspomagania Rozwoju FOCUS  

we współpracy z Miastem Katowice realizują projekt 

bezpłatnej pomocy psychologicznej dla dzieci i młodzieży.

 Celem projektu jest pomoc m.in. w trudnych i stresujących sytuacjach,

w relacjach przyjacielskich i rodzinnych, w radzeniu sobie ze stresem

oraz w innych problemach zdrowotnych natury psychicznej.

Z pomocy mogą skorzystać dzieci i młodzież, które nie ukończyły 18 r.ż,,

zamieszkujący na terenie miasta Katowice, ich rodzice i opiekunowie prawni

oraz nauczyciele i wychowawcy katowickich placówek.

W ramach projektu pomoc psychologiczna oraz terapeutyczna są bezpłatne.

Projekt finansowany jest ze środków Miasta Katowice.

 

 Miejsce realizowanego świadczenia:

 Centrum Terapii i Wspomagania Rozwoju FOCUS

 ul. Wincentego Pola 9/1A, Katowice 

Telefon: 574-074-496 (wew. 3)

 

Godziny rejestracji:
 
10:00-18:00 od poniedziałku do piątku
 

 

  

 

SZCZEPIMY SIĘ!

INFORMACJA W SPRAWIE PROFILAKTYKI CHORÓB ZAKAŹNYCH

 

Przypominamy , że wszystkie osoby dorosłe mogą otrzymać przypominającą szczepionkę przeciw COVID-19 po 5 miesiącach od pełnego zaszczepienia. Swoje e-skierowanie na trzecią dawkę można znaleźć na Internetowym Koncie Pacjenta oraz w aplikacji mojeIKP. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej pacjent.gov.pl oraz na stronie Ministerstwa Zdrowia https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/trzecia-dawka-dla-wszystkich-doroslych. 

Ponadto Ministerstwo Zdrowia poinformowało o możliwości bezpłatnego szczepienia przeciw grypie osób pełnoletnich na podstawie dotychczasowej organizacji szczepień u osób uprawnionych. Nauczyciele, studenci i osoby przebywające w placówkach opiekuńczych lub w nich zatrudnione mają prawo do darmowego szczepienia na grypę już od listopada 2021 r. Szczegółowe informacje w tej sprawie są dostępne na stronie https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/szczepienia-na-grype,

Dodatkowe informacje dotyczące szczepień znajdują się na stronie  https://www.gov.pl/web/szczepimysie/szczepienie-przeciwko-covid-19

Z wyrazami szacunku

Departament Wychowania i Edukacji Włączającej
Ministerstwa Edukacji i Nauki

 

 

 

Szanowni Państwo 

 

 

 Dziękujemy wszystkim,

którzy aktywnie włączyli się w zbiórkę grosików dla Filipka chorego na SMA1.

Udało nam się wspólnie uzbierać kwotę 419, 79 gr.

Niestety mały Filipek nie doczekał finału zbiórki.

Zebrana kwota, została wpłacona na konto

innego dziecka chorego na tą samą chorobę -

Mai Tomczak.  

https://www.siepomaga.pl/walka-mai?utm_source=google&utm_medium=cpc&ts=adw-dynamic&gclid=Cj0KCQiAoY-PBhCNARIsABcz771SSAJM4YcB3IQXHt0STXrqOQ4GybEVlj40n9BIsB4D58zT3m-ey3YaAm7qEALw_wcB

 

Tutaj znajduje się link potwierdzający wpłatę naszego przedszkola.

https://www.siepomaga.pl/wplata/jMSNkwAJ

 

 

 Szanowni Państwo

 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej Mocni Razem

od 2012r współpracuje z Miastem Katowice realizując różne projekty o charakterze aktywizacyjnym,

edukacyjnym i integracyjnym skierowane do  mieszkańców Miasta Katowice.

Aktualnie Stowarzyszenie Mocni Razem w ramach realizowanych w partnerstwie z Miastem Katowice

projketów prowadzi w Katowicach Zawodziu Centrum Aktywności Lokalnej 

w tym Dzielnicową Akademię Seniora oraz w Szopienicach

Centrum Animacji Młodzieżowej Kotłownia.

Działania kierowane do mieszkańców miasta w ramach realizowanych projektów są bezpłatne.

Więcej informacji o działalności stowarzyszenia można znaleźć na stronie www.mocnirazem.org

z poważaniem 

Agnieszka Rzepecka

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Mocni Razem

509 233 227

 

 

Szanowni Państwo

 W linku: https://www.katowice.eu/dla-mieszka%C5%84ca/ucz-si%C4%99 ,

znajdują się informacje opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miasta Katowice,

min. w zakładce„Dla ucznia i rodzica” ,skierowane do Rodziców

w sprawie organizacji naboru na rok szkolny 2021/2022 do miejskich przedszkoli i szkół podstawowych.

 Zachęcamy do zapoznania się.

 

 

Wewnętrzna procedura organizacji bezpiecznego funkcjonowania przedszkola 

od dnia 1 września 2020 r., mającą na celu zapobieganie

i przeciwdziałanie COVID-19 wśród dzieci, rodziców i pracowników przedszkola.  

na podstawie: 

Wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z 25 sierpnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – IV, aktualizacja wydana na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374, 567 i 1337)

  §1 

Organizacja pobytu dzieci w przedszkolu 

 Zgodnie z wytycznymi w/w podstawy prawnej do przedszkola mogą uczęszczać wszystkie dzieci, gdyż powierzchnia każdej sali w której przebywają dzieci przypadająca na jedno dziecko nie jest mniejsza niż 1,5 m2.

 1. Jedna grupa dzieci powinna przebywać w wyznaczonej i stałej sali.

 2. W sali, w której przebywa grupa należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki). Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe, należy je dokładnie dezynfekować.

 3. Dzieci nie przynoszą do przedszkola zabawek z domu.

 4. Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

 5. Należy zapewnić taką organizację pracy, która uniemożliwi stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci. Należy uwzględnić różne godziny pobytu i zabawy na dworze.

 6. Pracownicy przedszkola powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni przedszkola, wynoszący min. 1,5 m.

 7. Pracownicy kuchni oraz samodzielny referent nie mogą kontaktować się z dziećmi oraz nauczycielami i pozostałym personelem obsługi.

 8. Rodzice/opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników przedszkola jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 2 m.

 9. Rodzice/opiekunowie mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przedsionków przedszkola, z zachowaniem zasady - 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi 1,5 m, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

 10. Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

 11. Dzieci do przedszkola są przyprowadzane/odbierane przez osoby zdrowe.

 12. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.

 13. Należy ograniczyć przebywanie osób trzecich w placówce do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (maseczka, rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe).

 14. Należy zapewnić sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami dziecka. Zobowiązuję nauczycieli do pozyskania od rodziców/opiekunów dzieci aktualnych nr telefonu lub adresu mailowego.

 15. Należy uzyskać zgodę rodziców/opiekunów na pomiar temperatury ciała dziecka, jeśli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych. Temperatura dziecka powinna się mieścić w granicach od 36-37˚C. Gdy termometr wskazuje ciepłotę ciała w przedziale powyżej 37 do 38˚C należy dziecko zabrać do domu.

 16. Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je w wyznaczonym miejscu w sali z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebra nia dziecka z przedszkola.

 17. W przedszkolu nadal obowiązuje „Procedura postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19” (załącznik 1 Zarządzenia Dyrektora Przedszkola z dnia 04.05.2020 r.)

 18. Korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu na terenie placu zabaw, będzie możliwe przy zachowaniu możliwie maksymalnej odległości, zmianowości grup, urządzenia będą regularnie czyszczone z użyciem detergentu lub dezynfekowane. Plac zabaw zostanie wyłączony z użytku w całości dla rodziców z dziećmi po południu. Część placu zabaw (duża zjeżdżalnia) zostaje wyłączona z użytku dla dzieci przebywających w przedszkolu i zabezpieczona taśmą do odwołania.

 19. Należy umieścić przy wejściu do przedszkola, salach pobytu dzieci, pomieszczeniach socjalnych, korytarzach oraz łazienkach, instrukcje właściwego i skutecznego dbania o higienę osobistą oraz wytyczne właściwego zachowania się w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu choroby.

 

§2 

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni 

 1. W przedsionkach przedszkola możliwe będzie skorzystanie z płynu dezynfekującego do rąk. Za uzupełnienie płynu odpowiedzialny będzie wyznaczony pracownik.

 2. Należy dopilnować, aby rodzice/opiekunowie dezynfekowali dłonie przy wejściu lub zakładali rękawiczki ochronne oraz używali maseczek zakrywających usta i nos.

 3. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robiły to dzieci, szczególnie po przyjściu do przedszkola, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety.

 4. Zobowiązuję wszystkich pracowników przedszkola do monitorowania codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych - poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatury, włączników.

 5. Pracownicy obsługi nadal będą zobowiązani do wypełniania „KARTY KONTROLI dezynfekcji powierzchni dotykowych”, w których będą zapisywać godziny prowadzonych czynności dezynfekujących powierzchni dotykowych i składać podpis.

 6. Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

 7. Ostatnia dezynfekcja przedszkola w danym dniu będzie się odbywać od godziny 16.00 do 17.00, w miarę, jak dzieci będą opuszczać sale pobytu dziennego.

 8. Wszyscy pracownicy w razie konieczności powinni być zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos, a także fartuchy z długim rękawem (do użycia np. do przeprowadzania zabiegów higienicznych u dziecka - adekwatnie do aktualnej sytuacji). W/w „niezbędnik” znajduje się w pokoju nauczycielskim.

 9. Należy wywiesić w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych plakatów z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje.

 10. Należy zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet.

 §3 

Wytyczne i obowiązki rodziców podczas przyprowadzania i odbierania dzieci 

do/z przedszkola.

 1. Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, rodzice przekazują nauczycielowi lub dyrektorowi istotne informacje o stanie jego zdrowia.

 2. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do przyprowadzania do przedszkola dziecka zdrowego – bez objawów chorobowych.

 3. Zakaz przyprowadzania dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.

 4. Rodzice/opiekunowie wyjaśniają dziecku i dopilnują, żeby nie zabierało z domu do przedszkola zabawek.

 5. Rodzice/opiekunowie muszą regularnie przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny.

 6. Rodzice/opiekunowie jak najczęściej rozmawiają z dziećmi o tym, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie oraz w odpowiedni sposób zasłanianie twarzy podczas kichania czy kasłania.

 7. Jeśli dziecko podczas pobytu w przedszkolu będzie przejawiać niepokojące objawy choroby, będzie miało podwyższoną temperaturę, zostanie odizolowane pod opieką pracownika przedszkola w wyznaczonym miejscu w sali, a rodzice/opiekunowie niezwłocznie zostaną powiadomieni w celu pilnego odebrania dziecka z przedszkola.

 8. Rodzice/opiekunowie otrzymają do podpisu stosowne oświadczenie, w celu zapewnienia bezpiecznego i zdrowego pobytu dziecka w przedszkolu, które musi być czytelnie podpisane i dostarczone do przedszkola w pierwszym dniu przyprowadzenia dziecka do przedszkola.

 9. Rodzice/opiekunowie przyprowadzając/odbierając dziecko do/z przedszkola zobowiązani są dezynfekować dłonie przy wejściu lub używać rękawiczki ochronne oraz maseczki zakrywające usta i nos. Rodzice zaopatrują się w rękawiczki i maseczki we własnym zakresie.

 10. Istnieje możliwości wyłączenia funkcjonowania przedszkola w przypadku zaistnienia zagrożenia wynikającego z możliwości rozprzestrzeniania się wirusa COVID 19 w przedszkolu.

 11. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że ze względu na bezpieczeństwo  i przeciwdziałanie zarażeniom i zachorowaniom podczas przyprowadzania i odbierania dziecka do/z przedszkola nie będzie możliwości wejścia z dzieckiem do przedsionka. Dziecko będzie odbierane od rodziców w drzwiach i zaprowadzane do szatni. (Rodzice zostaną o tym powiadomieni w chwili przyprowadzenia dziecka do przedszkola).

  §4 

Gastronomia 

 1. W kuchni oraz zapleczu kuchennym w przedszkolu, obok warunków sanitarno-higienicznych wymaganych przepisami Sanepidu odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo wprowadza się zasady szczególnej ostrożności, dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników - środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.

 2. Korzystanie z posiłków musi być bezpieczne, zalecam zmianowe wydawanie posiłków. Naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze minimum 60°C lub je wyparzać.