KSZTAŁCENIE SPECJALNE - INFORMACJE DLA RODZICÓW.

 

OGŁOSZENIE

  

21 marca obchodzony jest Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa.

  Więcej informacji na temat tego ważnego dnia znajdą Państwo w

linkach poniżej:

  

 https://bardziejkochani.pl/co-robimy/21-marca-swiatowy-dzien-zespolu-downa/, 

 https://wadowice.pl/swiatowy-dzien-osob-z-zespolem-downa/

 

 

INTEGRACJA

 Ideą integracji jest włączanie dzieci niepełnosprawnych do grupy pełnosprawnych rówieśników.

W przedszkolu integracyjnym wszystkie dzieci mają te same prawa i te same obowiązki.

 Zadaniem przedszkola i nauczycieli jest integracja dzieci zdrowych i chorych,

zapewnienie dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych i rozwojowych

jak najlepszych warunków do rozwoju oraz najlepsze przygotowanie do nauki w szkole.

 

Kształcenie integracyjne:

  • zapewnia dzieciom pełnosprawnym możliwość zaspakajania indywidualnych potrzeb, a niepełnosprawnym zapewnia ponadto realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjnych lub socjoterapeutycznych, realizację programu wychowania przedszkolnego, programu nauczania, programu wychowawczego i programu profilaktyki dostosowanych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych poprzez dobór odpowiednich form i metod pracy dydaktycznej i wychowawczej.
  • stwarza odpowiednie warunki do nauki (specjalistyczny sprzęt i środki dydaktyczne), daje możliwość przebywania w środowisku rówieśniczym.

 

W ramach kształcenia integracyjnego w naszym Przedszkolu utworzone zostały – OD 1 WRZEŚNIA 2017r. DWA ODDZIAŁY  INTEGRACYJNE, do którego przyjmowane są dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – wydanego przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną na wniosek rodziców (lub prawnych opiekunów dziecka). Organizowane są również zajęcia Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka na podstawie Opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, wydajenj również przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

Od 1 września 2018 r. w przedszkolu utworzono oddział specjalny dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją. Do oddziału przyjmowane są dzieci z orzeczeniami o kształceniu specjalnym z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją.

Rodzice dzieci, które posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w oddziale integracyjnym lub oddziale specjalnym powinni się zgłosić do Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Katowice w celu złożenia wniosku o skierowanie dziecka do oddziału integracyjnego lub specjalnego.

Link do Zarządzenia Prezydenta Miasta Katowice w sprawie określonia zasad organizacji kształcenia dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych:

https://www.katowice.eu/edukacja/SiteAssets/dla-mieszka%C5%84ca/ucz-si%C4%99/dla-ucznia-i-rodzica/dow%C3%B3z-uczni%C3%B3w/Zarz%C4%85dzenie%20PMK%20Nr%20850-2020.pdf

 

Obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego dowozu niepełnosprawnym dzieciom pięcio i sześcioletnich oraz dzieciom, którym odroczono obowiązek spełniania obowiązku szkolnego do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formie wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego.

Jeżeli dowóz zapewniają rodzice istnieje możliwość ubiegania się o zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna do przedszkola własnym transportem.

Organizację dowozu z miejsca zamieszkania do placówek oświatowych oraz zwrotu kosztów przewozu uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz ich rodziców w mieście Katowice, określa załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 850/2020 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie określenia zasad organizacji kształcenia, dowozu z miejsca zamieszkania do placówek oświatowych oraz zwrotu kosztów przewozu uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz ich rodziców w mieście Katowice.

 Wymagane dokumenty:

Wniosek rodzica/prawnego opiekuna dziecka niepełnosprawnego o organizacje dowozu dla ucznia niepełnosprawnego/zwrot kosztów przejazdu ucznia wraz z opiekunem, który składa się w Wydziale Edukacji i Sportu w Urzędzie Miasta Katowice oraz do wglądu - aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dziecka.

Wzór wniosku do pobrania znajduje się na stronie internetowej Miasta Katowice:

https://www.katowice.eu/dla-mieszka%C5%84ca/ucz-si%C4%99/dla-ucznia-i-rodzica/dow%C3%B3z-uczni%C3%B3w

 Zachęcamy rodziców wszystkich dzieci do odwiedzania strony internetowej Miasta Katowice, zakładka "Uczę się", gdzie można znaleźć bieżące i przydatne inormacje na temat edukacji, opieki i wychowania dzieci, przepisy prawa oraz propozycje ciekawych przedsięwzięć:

Artykuły