CERTYFIKAT WIELKIEJ LIGI - PLACÓWKA AKTYWNIE PROMUJĄCA CZYTELNICTWO

Regulamin projektu Certyfikat Wielkiej Ligi „Placówka Aktywnie Promująca Czytelnictwo” w roku szkolnym 2018/2019

§ I Postanowienia ogólne


1. Certyfikat Wielkiej Ligi „Placówka Aktywnie Promująca Czytelnictwo” to projekt czytelniczy skierowany do katowickich przedszkoli, szkół podstawowych i szkół specjalnych oraz szkół średnich. 2. Certyfikat został przygotowany w ramach projektu „Katowicka Wielka Liga Czytelników” współfinansowanego przez Urząd Miasta Katowice.

3. Strona internetowa projektu: http://katowice.wielkaliga.pl/

4. Udział w projekcie jest bezpłatny.

§ II Organizatorzy1. Głównym organizatorem projektu jest Stowarzyszenie „Wielka Liga”.

2. Współorganizatorami projektu są:

a) Urząd Miasta Katowice,

b) Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach,

c) Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach,

d) Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Katowicach,

e) Szkoła Podstawowa nr 44 im. Marii Curie-Skłodowskiej w Katowicach,

f) Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,

g) Doradca metodyczny ds. bibliotek szkolnych.§ III Cele projektu1. Rozwijanie kultury czytelniczej dzieci w wieku szkolnym i młodzieży.

2. Kształtowanie nawyku czytania i zainteresowania literaturą.

3. Promowanie wartości rodzinnych, w tym wspólnego spędzania czasu rodziców z dziećmi.

4. Promowanie czytelnictwa i kreowanie mody na czytanie w domach i placówkach oświatowych.

5. Promowanie twórczości dziecięcej i młodzieżowej.

§ IV Terminarz1. Projekt przeprowadzony zostanie w okresie od 6 listopada 2018 r. do 15 maja 2019 r.

2. Rejestracja placówek: od 21 listopada 2018 r. do 21 grudnia 2018 r.

3. Składanie sprawozdań i dostarczanie dokumentacji do 17 maja 2019 roku. 2

4. Uroczyste zakończenie projektu wraz z wręczeniem Certyfikatów i prezentacją działań nastąpi w czerwcu 2019 r. Placówki zostaną powiadomione o miejscu i terminie uroczystości pocztą elektroniczną.§ V Zgłoszenia1. Formularz rejestracyjny dostępny jest na stronie: http://katowice.wielkaliga.pl/ Placówki proszone są o przesłanie formularza rejestracyjnego do 21 grudnia 2018 r. w formie elektronicznej (skan lub czytelne zdjęcie zgłoszenia) na adres: certyfikat@wielkaliga.pl.§ VI Zasady uzyskania Certyfikatu, sprawozdanie1. Warunkiem otrzymania Certyfikatu Wielkiej Ligi „Placówka Aktywnie Promująca Czytelnictwo” w roku szkolnym 2018/2019 jest zrealizowanie pięciu zadań konkursowych wybranych spośród wymienionych w pkt. VII regulaminu.

2. Zadania powinny być zrealizowane: od 1 września 2018 r. do 15 maja 2019 r.

3. Podczas realizacji zadań powinno się zadbać o dokumentację fotograficzną, którą należy dołączyć do sprawozdania. Nazwy plików powinny zawierać numer zadania, którego dotyczą: np.zad1, zad2. W przypadku kilku zdjęć do jednego zadania potrzebna jest dodatkowa numeracja: np. zad1(1), zad1(2).

4. Wypełniony formularz sprawozdania pobrany ze strony organizatora należy przesłać drogą elektroniczną na adres: certyfikat@wielka-liga.pl Do formularza należy dołączyć dokumentację fotograficzną (do każdego zadania maksymalnie po dwa zdjęcia w formacie jpg). Do formularza należy dołączyć zgody na przetwarzanie wizerunku uczestników projektu widocznych na załączonych przez Państwa zdjęciach.

5. Placówka, która w ramach zadań konkursowych wykonuje Książkę artystyczną dostarcza ją w kopercie z dopiskiem Certyfikat Wielkiej Ligi do: Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach, ul. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 7, 40-132 Katowice. Termin składnia księgi: 17 maja 2019 r.

6. Oceny zadań dokona niezależna komisja konkursowa. W skład jury wchodzą przedstawiciele organizatora konkursu oraz zaproszeni goście.

7. Decyzja jury jest ostateczna.

8. Powiadomienie placówki o przyznaniu Certyfikatu zostanie przesłane drogą elektroniczną pod adresem e-mail podany w zgłoszeniu.

9. Przekazanie Certyfikatu odbędzie się w czerwcu 2019 r. Placówki zostaną powiadomione o miejscu i terminie spotkania pocztą elektroniczną.3 § VII Zadania projektowe Zadania projektowe dla wszystkich uczestników składają się z zadania obowiązkowego oraz zadań do wyboru.


1. Zadania dla przedszkoli:


a) Zadanie obowiązkowe: Promocja konkursu „Wielka Liga Czytelników” na terenie placówki, zachęcenie rodziców do udziału w projekcie np. przekazanie informacji o konkursie na zebraniach z rodzicami, wywieszenie plakatu na terenie placówki, zamieszczenie informacji o konkursie na stronie internetowej placówki.


b) Zadania do wyboru – spośród poniższych propozycji placówki wybierają cztery do realizacji:

  • Wykonanie „książki artystycznej”. Książka artystyczna – praca plastyczna przestrzenna, wykonana w formie książki, inspirowana dziełem literackim, wykorzystująca różnorodne techniki tworzenia z wielu rodzajów materiałów (np. papieru, drewna, szkła, metalu, tworzyw sztucznych, przedmiotów gotowych, elementów pochodzących z natury i innych). Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (malarstwo, rysunek, kolaż, fotografia, grafika itd.).
  •  Zorganizowanie co najmniej jednego spotkania „Rodzice czytają dzieciom”.
  • Zorganizowanie spotkania „Czytanie łączy pokolenia” np. z wolontariuszami, dziadkami, znajomymi, starszymi uczniami (wspólne czytanie, zabawy i aktywności związane z bajkami, książkami itp.).
  • Prowadzenie kącika wymiany książek. Uczniowie przynoszą swoje przeczytane książki, które mogą zostać wypożyczone przez innych.
  • Zorganizowanie spotkania autorskiego.
  • Zapoznanie dzieci z zawodem: bibliotekarza, drukarza, pisarza i księgarza.
  • Przeprowadzenie imprezy czytelniczej, np. konkursu recytatorskiego, „Dnia Postaci z Bajek”, wystawy promującej czytelnictwo.
  •  Udział w zewnętrznej imprezie czytelniczej.
  • Inne działania o charakterze czytelniczym.