Kształcenie specjalne uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych...

Kształcenie specjalne


Kształcenie specjalne uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych

 

- każdy uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi ma prawo do nauki w przedszkolu/szkole ze swymi rówieśnikami, jak również do korzystania z różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej i do korzystania ze szkolnictwa specjalnego na każdym etapie edukacyjnym;

-  jeśli Twoje dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, pobierz wnioski zamieszczone poniżej, wypełnij je i dostarcz do Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Katowice. Skierujemy Twoje dziecko do odpowiedniej placówki i zapewnimy właściwe kształcenie;

-  podstawą organizacji kształcenia specjalnego jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez zespół orzekający poradni psychologiczno-pedagogicznej;

-  dla dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, odpowiednią formę kształcenia z uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności zapewnia starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.

Organizacja kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Organizację kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych określa załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2965/2023 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie określenia zasad organizacji kształcenia, dowozu z miejsca zamieszkania do placówek oświatowych oraz zwrotu kosztów przewozu uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz ich rodziców w mieście Katowice.

Wymagane dokumenty:

*wniosek o skierowanie:

Wniosek o skierowanie do kształcenia specjalnego.pdf

* kopia aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dziecka.

Podstawa prawna:

- art. 127 ust. 1 i ust. 13-15 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe

- zarządzenie Nr 2965/2023 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie określenia zasad organizacji kształcenia, dowozu z miejsca zamieszkania do placówek oświatowych oraz zwrotu kosztów przewozu uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz ich rodziców w mieście Katowice

Zarządzenie Prezydenta Miasta Katowice.pdf

Źródło: https://www.katowice.eu/dla-mieszka%C5%84ca/ucz-si%C4%99/dla-ucznia-i-rodzica/kszta%C5%82cenie-specjalne