Deklaracja dostępności

Miejskie Przedszkole nr 66 z Oddziałami Integracyjnymi im. Majki Jeżowskiej w Katowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://mp66katowice.szkolnastrona.pl/.

Data publikacji strony internetowej: 2013-08-29.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-04-25.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

 z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
  • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

Wyłączenia:

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-05-06.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dorota Kosowska, e-mail: przedszkole@mp66katowice.szkolnastrona.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 2569728. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Miejskie Przedszkole Nr 66 z Oddziałami Integracyjnymi im. Majki Jeżowskiej jest zlokalizowane w dzielnicy Katowice-Szopienice, z dala od ruchliwej ulicy i jest otoczone dużym ogrodem, w którym znajduje się bardzo dobrze wyposażony w sprzęt i urządzenia zabawowe plac zabaw, również dla dzieci niepełnosprawnych.  Przedszkole mieści się w dwukondygnacyjnym rozbudowanym budynku wolnostojącym do którego wjazd znajduje się od strony ulicy Brynicy. Wjazd na plac jest możliwy przez szeroką bramę. Przedszkole nie posiada parkingu, także dla osób niepełnosprawnych. Wejście główne do budynku jest szerokie, bez schodów, dostosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo, jest to wejście do nowej część przedszkola, która częściowo jest dostosowana do osób niepełnosparwnych. Korytarze są szerokie, łazienki dostosowane do korzystania dla osób niepełnosprawnych, wyjścia do sal są również szerokie. W nowej części przedszkola mogą się swobodnie poruszać osoby z niepełnosprawnością ruchową. Stara część budynku przedszkola nie posiada żadnych udogodnień dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma zakazu wstępu z psem asystującym. Nie ma oznaczeń w alfabecie Braille ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Przedszkole nie zatrudnia tłumacza języka migowego.

Aplikacje mobilne

Przedszkole nie posiada aplikacji mobilnych.