Gotowość szkolna.

JAK POMÓC DZIECKU W OSIĄGNIĘCIU GOTOWOŚCI SZKOLNEJ?

Gotowość szkolna, zamiennie nazywana dojrzałością szkolną, to zestaw umiejętności, które są niezbędne do rozpoczęcia nauki w szkole. Umiejętności te można pogrupować w sfery rozwojowe: rozwój ruchowy, rozwój poznawczy i rozwój emocjonalno – społeczny.

Rozwój ruchowy dziecka gotowego do podjęcia nauki przejawia się w tym , że dziecko potrafi sprawnie biegać, jeździć na hulajnodze czy rowerku, długo i pewnie stoi na jednej nodze, potrafi łapać piłkę, ma dobrze rozwiniętą koordynację wzrokoworuchową, ale także sprawnie posługuje się przyborami szkolnymi, wycina, lepi z plasteliny, chętnie rysuje czy maluje farbami na dowolne tematy, lubi i umie kolorować obrazki mieszcząc się w konturze. Oczywiście, gdy któreś dziecko nie przejawia chęci do malowania czy kolorowania nie jest to jednoznaczne zbrakiem gotowości szkolnej!To tylko wybiórcza umiejętność w całym zestawie i znaczy to tyle dla rodziców, że funkcję należy ćwiczyć.

Rozwój procesów poznawczych obejmuje takie funkcje jak: Spostrzeganierozpoznawanie  i nazywanie podstawowych figur geometrycznych, odwzorowywanie kształtów, kreślenie szlaczków i wzorów literopodobnych bez liniatury i w liniaturze, układanie puzzli, rozróżnianie usłyszanych dźwięków.

Mowa – spontaniczne wypowiedzi, rozumienie złożonych poleceń i treści krótkich opowiadań, opisywanie obrazków, dokonywania analizy i syntezy głoskowej
i sylabowej.

Uwaga - zdolność do koncentrowania się na wykonywanym zadaniu tak długo, aż zostanie wykonane oraz zdolność do skupienia się na przekazie ustnym (np. podczas omawiania treści polecenia nauczyciela czy słuchania czytanej przez niego bajki).

Pamięćumiejętnośćzapamiętywaniakrótkichwierszykówczypiosenek.

Myślenie – układanie historyjek obrazkowych, posługiwanie się liczbą, określanie stosunków przestrzennych (nad, pod obok, za itd.), wykazywanie zainteresowania słowem pisanym.

Rozwójemocjonalnospołeczny obejmuje natomiast takie funkcje jak: umiejętność wspólnej zabawy( także jej inicjowania), samodzielność w wykonywaniu większości czynności samoobsługowych, nawiązywanie pozytywnego kontaktu emocjonalnego z rówieśnikaminauczycielami, adekwatne spełnianie poleceń kierowanych do grupy, podporządkowywanie się regułom obowiązującym w grupie.

Wszystkie wymienione umiejętności tylko przykładowe, obrazują kierunek rozwoju w poszczególnych sferach i ich poziom konieczny na starcie w szkole. Oprócz tego, a może przedewszystkim, ważny jest poziom rozwoju intelektualnego, który stanowi potencjał dziecka. Diagnozy tego poziomu dokonuje specjalista np. w Poradni PsychologicznoPedagogicznej. Znajomość potencjalnych możliwości intelektualnych dziecka ważna jest dlatego, że pomaga przewidzieć, czy przy zastosowaniu odpowiednich ćwiczeń wyeliminujemy ewentualne przeszkody w osiąganiu gotowości szkolnej szybko i sprawnie. Nauczycielezerówkidokonując obowiązkowej oceny gotowości szkolnej dają rodzicom obraz funkcjonowania ich dziecka. Gdy istnieje konieczność z badania poziomu rozwoju intelektualnegosugerują rodzicowi diagnostykę w Poradni. Taka diagnoza potrzebna jest tak że wtedy, kiedy kilka z wyżej wymienionych funkcj i stanow i dla dziecka dużą trudność.