DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

INFORMACJA O ZAPEWNIENIU DOSTĘPNOŚCI DLA OSÓB ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI

 INFORMACJE OGÓLNE

Miejskie Przedszkole nr 66 z Oddziałami Integracyjnymi im. M. Jeżowskiej w Katowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie ma zastosowanie do strony https://mp66katowice.szkolnastrona.pl/. Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawąi trwa jej modernizacja.

Na podstawie art. 14 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2020, poz.1062) ustalony został plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

Koordynatorem do spraw dostępności w Miejskim Przedszkolu Nr 66 z Oddziałami Integracyjnymi im. Majki Jeżowskiej jesta dyrektor Przedszkola. Kontakt pod numerem telefonu: 32 256 97 28 lub mailowo: przedszkole@mp66katowice.szkolnastrona.pl

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Dostępność architektoniczna:

Miejskie Przedszkole Nr 66 z Oddziałami Integracyjnymi im. Majki Jeżowskiej jest zlokalizowane w dzielnicy Katowice-Szopienice, z dala od ruchliwej ulicy i jest otoczone dużym ogrodem, w którym znajduje się bardzo dobrze wyposażony      w sprzęt i urządzenia zabawowe plac zabaw, również dla dzieci niepełnosprawnych.  Przedszkole mieści się w dwukondygnacyjnym rozbudowanym budynku wolnostojącym do którego wjazd znajduje się od strony ulicy Brynicy i jest możliwy przez szeroką bramę. Stara część budynku Przedszkola nie posiada żadnych udogodnień dla osób ze szczególnymi potrzebami. Nowa część budynku zapewnia dostępność architektoniczną:

 

  •           wejście do budynku od strony ul. Brynicy przez ręcznie otwierane drzwi, do których prowadzi podjazd,
  •        przestrzenie komunikacyjne budynku są wolne od barier poziomych (korytarze na jednym poziomie),  
  •        informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku jest zapewniona w sposób wizualny (tablica informacyjna) lub głosowy (personel przedszkola), w budynku nie ma pętli indukcyjnych, 
  •        w Przedszkolu znajdują się toalety dla osób niepełnosprawnych,
  •        do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
  •        w Przedszkolu zapewniona jest możliwość ewakuacji lub uratowania się również osobom ze szczególnymi potrzebami,
  •        w sąsiedztwie przedszkola istnieje możliwość skorzystania z miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.​ 

Dostępność architektoniczna:

Zapewniona dostępność/brak

Proponowany alternatywny sposób pomocy:

Dostępność pozioma

 

Dostępność pionowa

NIE DOTYCZY

 

Miejsce parkingowe

2 miejsca parkingowe na placu przy Przedszkolu (wjazd przez bramę główną)

Możliwość parkowania                          wzdłuż ul. Brynicy przy Przedszkolu.

Możliwość skorzystania z toalety dla osób z niepełnosprawnościami

 

Wejście główne do budynku

 

 

Dostępność cyfrowa

 

Dodatkowo możliwość skorzystania                              z pomocy pracownika przedszkola.

Dostępność dla osób ze specjalnymi potrzebami:

Zapewniona dostępność:

Proponowany alternatywny sposób pomocy:

Słabosłyszący, niesłyszący

Pętla indukcyjna systemów FM.

Tłumacz języka migowego.

Dodatkowo możliwość skorzystania                              z pomocy nauczyciela przedszkola.

Niedowidzący, niewidomi

Brak napisów w alfabecie Braille'a.

Możliwość wejścia z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Dodatkowo możliwość skorzystania                              z pomocy pracownika przedszkola.

 

Procedura odwoławcza:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą dostępność chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosekdo Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/