Strona główna

 

Tytuł projektu: Zwiększenie dostępności do placówek wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice poprzez utworzenie nowych oddziałów przedszkolnych.

 https://mapadotacji.gov.pl/projekty/769220/ 

 

Program / oś priorytetowa / działanie / poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020/ Oś priorytetowa 12. infrastruktura edukacyjna/ Działanie 12.1 Infrastruktura wychowania przedszkolnego/ Poddziałanie: 12.1.1 Infrastruktura wychowania przedszkolnego – ZIT.

Opis projektu: Celem projektu jest rozbudowa dwóch istniejących katowickich przedszkoli, dla których organem jest Miasto Katowice tj. Miejskiego Przedszkola nr 41 z Oddziałami Integracyjnymi oraz Miejskiego Przedszkola nr 66 im. Majki Jeżowskiej o 156 miejsc w oparciu o rozwiązania modułowe. Powstałe moduły będą powiązane przewiązką z budynkiem macierzystym. Inwestycje realizowane będą w dzielnicach, w których obserwuje się największe zapotrzebowanie na wolne miejsca przedszkolne.

W rozbudowanych przedszkolach będą utworzone dodatkowe oddziały wychowania przedszkolnego, jak również realizowane zajęcia dodatkowe w ramach projektu realizowanego z EFS.

Okres realizacji projektu: II kw. 2015r. – III kw. 2017r.

Wartość projektu / dofinansowanie: Całkowita wartość projektu to kwota 7 524 379,99 zł. Wartość dofinansowania z EFRR wynosi 5 418 139,39 zł (85% kosztów kwalifikowalnych), a budżet miasta Katowice wynosi 2 106 240,60 zł.

  

 

                         

Dzisiaj na tablicy

 

Szanowni Rodzice...

XXIII Edycja Akcji Góra Grosza...

 Co roku, na przełomie listopada i grudnia,

w szkołach i przedszkolach

odbywa się wielka zbiórka monet – Góra Grosza.

Góra Grosza , to akcja Towarzystwa Nasz Dom,

której celem jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom

wychowującym się poza własną rodziną,

w tym na tworzenie i dofinansowanie domów dla dzieci,

rodzinnych domów dziecka, pogotowi rodzinnych,

kwalifikowanych rodzin zastępczych

oraz najbardziej potrzebujących domów dziecka,

które realizują prorodzinne programy wychowawcze.

Również nasze przedszkole po raz kolejny przystępuje

do tej ogólnopolskiej akcji.

Grosze wrzucamy do skarbonki w szatni przedszkola.

Zapraszamy do udziału...

Z góry dziękujemyza każdy grosik...

 

 

  

  

 

UWAGA RODZICE

 

 

 

Fundacja Ekologiczna ARKA , łączy ekologię z działaniami społecznymi,

bo stan środowiska znacząco wpływa na zdrowie i człowieka.

Nasze przedszkole również włącza się do akcji

organizowanych przez Fundację.

O przebiegu akcji będziemy na bieżąco informować.

Edukacja ekologiczna potrzebna jest wszystkim, bez względu na wiek...

 

 

DOGOTERAPIA W NASZYM PRZEDSZKOLU

 

 

 

Od września rozpoczęliśmy w naszym przedszkolu, cykliczne zajęcia z

DOGOTERAPII

dla chętnych dzieci organizowane przez specjalistów 

POLSKIEGO  CENTRUM DOGOTERAPII 

Forget Me Not - Psia Edukacja.

Zajęcia prowadzone są raz w miesiącu ( wtorek lub czwartek)

przez wykwalifikowanych dogoterapeutów.

Dzięki zajęciom  z udziałem psa, dzieci mają okazję

w nietypowy sposób zdobywać wiedzę.

Obecność psa i atmosfera jaka się wokół niego tworzy,

pozwala dziecku łatwiej i szybciej przyswoić wiedzę oraz nowe umiejętności.

Pies staje się wyjątkowym motywatorem do podejmowania działań.

Każde zajęcia są dostosowane do wieku i możliwości grupy,

skorelowane z aktualnymi treściami nauczania w danej grupie.

 Informacje o terminach kolejnych spotkań,

zamieszczone zostaną na tablicach ogłoszeń.

 

 

  

 

Szanowni Państwo

 

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach,

będący organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej

poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

W rodzinnych formach pieczy zastępczej przebywają dzieci,

które z różnych względów znalazły się w trudnej sytuacji życiowej

i nie mogą pozostawać pod opieką rodziców.

Każde dziecko pragnie domu i rodziny, która da wsparcie

i poczucie bezpieczeństwa, doceni i wytłumaczy.

Jednak nie każde dziecko ma tyle szczęścia,

by móc wzrastać w takich warunkach.

Niestety na terenie naszego miasta wciąż brakuje rodzin zastępczych

gotowych przyjąć pod opiekę dzieci tego potrzebujące.

 W związku z powyższym poszukujemy osób,

które czują wewnętrzne pragnienie niesienia ciepła i miłości,

które jednocześnie są gotowe poświęcić dzieciom czas i serce.

Apel kierujemy do osób odpowiedzialnych i odważnych,

gotowych podjąć to wyzwanie.

 Zadaniem rodziny zastępczej jest opieka i wychowanie dzieci

w tradycyjnym systemie rodzinnym

oraz w atmosferze sprzyjającej prawidłowemu rozwojowi dzieci.

 Ośrodek rodzinom zastępczym zapewnia wsparcie psychologiczne,

pedagogiczne oraz prawne.

 Informacje dotyczące rodzin zastępczych zawodowych dostępne w:

 Dziale ds. Rodzin z Dziećmi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Katowicach

 

ul. Jagiellońska 17

 Tel. 32 251 00 87, 32 251 14 51, 32 251 78 17 wew. 119

 e-mail: dr@mops.katowice.pl 

 Informacje dotyczące rodzin zastępczych spokrewnionych i niezawodowych dostępne w:

 Zespole ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Katowicach

 ul. Wojewódzka 23

 Tel. 32 251 71 31, 32 203 17 50

 e-mail: zpz@mops.katowice.pl

 Informacje zamieszczone są również na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach: www.mops.katowice.pl w aktualnościach

„Kampania na Rzecz Rodzicielstwa Zastępczego w Katowicach”. 

 

  

 

 

 

UWAGA RODZICE

  

 

 

UWAGA RODZICE 

 Wsparcie psychologiczne dla uczniów, rodziców i nauczycieli...

 

 

Wsparcie psychologiczne dla uczniów, rodziców i nauczycieli 

Zwiększono dyżury psychologów na Internetowej Platformie Specjalistyczno-Doradczej. 

Wsparcie ma charakter indywidualnych spotkań ze specjalistą w formie online. 

W ramach Programu Wsparcia Psychologiczno-Pedagogicznego

na platformie dostępnej pod adresem www.pwpp.uksw.edu.pl

zarówno uczniowie, rodzice, jak i nauczyciele mogą skorzystać z indywidualnych bezpłatnych konsultacji ze specjalistami. 

Bezpłatne doradztwo psychologiczno-pedagogiczne obejmuje m.in.: 

  • pomoc psychologiczną w sytuacji depresji, kryzysu, trudnych doświadczeń życiowych i wyzwań codzienności, zaburzeń osobowości, problemów z poczuciem własnej wartości, w napadach lęku i paniki, z doświadczeniem traumy

  • rozwiązywanie problemów wychowawczych z dziećmi i młodzieżą (problemy z nauką, zachowaniami agresywnymi, stawianiem i utrzymywaniem granic, poprawa komunikacji dorosły-dziecko i dorosły-nastolatek itp.)

  • pracę z zespołem klasowym i rozwiązywanie konfliktów, budowanie relacji interpersonalnych

  • radzenie sobie z przewlekłym stresem oraz trudnymi emocjami;

  • pracę z uzależnieniami i współuzależnieniem, w tym uzależnienia behawioralne m.in. od komputera i telefonuwsparcie edukacyjno-wychowawcze dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi ich rodziców i nauczycieli;

  • wsparcie dydaktyczno-metodyczne dla nauczycieli przedmiotowych

  • pomoc psychologiczną dla dzieci, młodzieży i dorosłych w języku ukraińskim.

 

Wsparcia udziela ponad 20 różnych specjalistów (psychologów, pedagogów i psychoterapeutów), którzy mają wieloletnie, bogate doświadczenie w pracy psychologicznej, pedagogicznej, terapeutycznej i psychoterapeutycznej. Wielokrotnie ściśle współpracują z sektorem edukacji, co pozwala na dogłębne poznanie trudności, potrzeb i oczekiwań uczniów, rodziców i nauczycieli. 

Zapisy na dyżury psychologów prowadzone są dla zarejestrowanych na Platformie użytkowników. Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego dobierany jest ekspert z danego obszaru (można też samodzielnie wskazać preferowanego specjalistę) oraz ustalany termin spotkania w formie wideo-rozmowy. W przypadku uczniów poniżej 18 roku życia niezbędne jest wyrażenie pisemnej zgody przez rodzica lub opiekuna, a czasem jego obecność na pierwszym spotkaniu lub na jego części. 

Celem doradztwa jest udzielenie niezbędnego i doraźnego wsparcia osobom w sytuacji trudnej, kryzysowej, zmagającym się ze skutkami pandemii COVID-19 oraz wojny w Ukrainie u siebie lub u swoich dzieci, uczniów czy wychowanków.

Oprócz poradnictwa, na platformie oferowane są liczne szkolenia np.: rozpoznawanie wczesnych oznak problemów zdrowia psychicznego u uczniów/dzieci, obciążenia w pracy nauczyciela, jak pracować z uczniem przejawiającym trudne zachowania, stres traumatyczny spowodowany wojną, praca z lękiem u dzieci, jak być wspierającym rodzicem, budowanie odporności psychicznej, fitness mózgu i wiele innych. Szkolenia cały czas są rozbudowywane o nowe, odpowiadające na aktualne potrzeby i wyzwania środowiska edukacyjnego.

Doradztwo, jak i szkolenia świadczone są bezpłatnie w ramach realizacji „Programu wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla uczniów i nauczycieli” finansowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

 

 

  

 

WAŻNE!

 

 W ZAKŁADCE "INFORMATOR DLA OBYWATELI UKRAINY"

 ZNAJDUJĄ SIĘ  WSZYSTKIE NIEZBĘDNE INFORMACJE,

 DOTYCZĄCE POBYTU OBYWATELI UKRAINY

 W NASZYM MIEŚCIE.

 NIEZBĘDNIK TEN ZAWIERA

 M.INN. WAŻNE NUMERY TELEFONÓW,

INFORMACJE O POMOCY I WSPARCIU

ORAZ INNE WAŻNE INFORMACJE

W JĘZYKU POLSKIM I UKRAIŃSKIM.