Strona główna

 

Tytuł projektu: Zwiększenie dostępności do placówek wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice poprzez utworzenie nowych oddziałów przedszkolnych.

 https://mapadotacji.gov.pl/projekty/769220/ 

 

Program / oś priorytetowa / działanie / poddziałanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020/ Oś priorytetowa 12. infrastruktura edukacyjna/ Działanie 12.1 Infrastruktura wychowania przedszkolnego/ Poddziałanie: 12.1.1 Infrastruktura wychowania przedszkolnego – ZIT.

Opis projektu: Celem projektu jest rozbudowa dwóch istniejących katowickich przedszkoli, dla których organem jest Miasto Katowice tj. Miejskiego Przedszkola nr 41 z Oddziałami Integracyjnymi oraz Miejskiego Przedszkola nr 66 im. Majki Jeżowskiej o 156 miejsc w oparciu o rozwiązania modułowe. Powstałe moduły będą powiązane przewiązką z budynkiem macierzystym. Inwestycje realizowane będą w dzielnicach, w których obserwuje się największe zapotrzebowanie na wolne miejsca przedszkolne.

W rozbudowanych przedszkolach będą utworzone dodatkowe oddziały wychowania przedszkolnego, jak również realizowane zajęcia dodatkowe w ramach projektu realizowanego z EFS.

Okres realizacji projektu: II kw. 2015r. – III kw. 2017r.

Wartość projektu / dofinansowanie: Całkowita wartość projektu to kwota 7 524 379,99 zł. Wartość dofinansowania z EFRR wynosi 5 418 139,39 zł (85% kosztów kwalifikowalnych), a budżet miasta Katowice wynosi 2 106 240,60 zł.

  

 

                         

Dzisiaj na tablicy

 

  

 

DZIEŃ DZIECKA ...

 

 

UWAGA RODZICE

 

 

 

  

 

UWAGA RODZICE!

 

 

 

 

ZAPROSZENIE


Zapraszamy do udziału w kolejnej 

XII Edycji Konkursu Szopienicki Talent,

który przeznaczony jest nie tylko dla mieszkańców dzielnicy Szopienice,

ale także mieszkańców całego woj. śląskiego.

Jeśli ktokolwiek  posiada jakiś talent, którym mógłby się pochwalić,

chciałby wystąpić na prawdziwej scenie a swoje umiejętności poddać ocenie profesjonalnego Jury,

zapraszamy do czynnego udziału 

w Konkursie Szopienicki Talent 2023.

Zapisy na konkurs trwają do  10.05.2023 r. wystarczy zgłosić się do sekretariatu

Filii nr 1 MDK "Szopienice-Giszowiec"

przy ul. Obr. Westerplatte 10 (II piętro) lub przesłać kartę zgłoszeniową: drogą e-mailową na adres

  sekretariat.szopienice@mdk.katowice.pl lub  kierownik.szopienice@mdk.katowice.pl

Regulamin konkursu i karta zgłoszenia dostępne na stronie : www.mdk.katowice.pl

Przesłuchanie i Gala Finałowa odbędzie się : 26 maj 2023r. godz. 16:00

Miejski Dom Kultury "Szopienice-Giszowiec" w Katowicach ul. Hallera 28.

 

 

 

 

 

 

#Rozmawiaj#Reaguj”  

Pierwsza kampania społeczna  przygotowana przez

Państwową Komisję do spraw wyjaśniania przypadków

czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej

i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15.  

   

 

Dziecko nigdy nie jest winne wykorzystania seksualnego,

zawsze 100 proc. odpowiedzialności jest po stronie sprawcy.

Winny jest sprawca, ale także każdy, kto wie, ale nie reaguje.

Aby zwiększyć świadomość wśród rodziców i opiekunów,

Państwowa Komisji ds. Pedofilii zainicjowała kolejną odsłonę kampanii społecznej

 #Rozmawiaj Reaguj.

 Istotą pierwszej kampanii społecznej Państwowej Komisji jest rozbudzenie w dorosłych,

w szczególności w opiekunach dzieci i młodzieży świadomości i

wskazanie odpowiednich wzorców zachowań w stosunku do dzieci,

które często niewerbalnie sygnalizują, że zostały skrzywdzone.

W szczególności, celem jest odbarczenie dzieci z poczucia winy i wstydu

oraz zapobieganie ponownemu zranieniu po ujawnieniu sprawy.

Bezpieczne, wolne od przemocy seksualnej dzieciństwo możliwe jest tylko wśród odpowiedzialnych,

uważnych i wrażliwych dorosłych.

 

Gdy zauważysz, że dziecko jest, m. in.: przygnębione i zlęknione,

izoluje się, ma problemy w szkole i niską samoocenę, to:

 

ROZMAWIAJ - nie lekceważ tego, co mówi dziecko. Daj mu możliwość wyrażenia własnych uczuć, ale nie wypytuj o szczegóły, jeśli nie jest na to gotowe. Nie zarzucaj go pytaniami i własnymi wątpliwościami. Nie naciskaj;

SŁUCHAJ - dziecko potrzebuje Twojej uwagi. Musi wiedzieć, że je wysłuchasz. Szczególnie gdy dzieje się coś niepokojącego. Nie pozostawiaj go samego z jego lękami i pytaniami. Daj dziecku przyzwolenie na ujawnienie trudnych uczuć;

UWIERZ - dopuść do siebie myśl, że dziecko spotkała krzywda i pamiętaj, że sprawca jest w stu procentach winny. Dziecko nigdy nie odpowiada za czyjeś złe zachowania i intencje. Stań po jego stronie. To właśnie teraz najbardziej Cię potrzebuje;

REAGUJ - jeśli widzisz niepokojące zachowanie u dziecka - reaguj. Zapytaj o pomoc specjalistę lub zadzwoń na bezpłatny i całodobowy numer telefonu 116 111 lub 800 12 12 12. Nie bój się prosić o wsparcie. Podejrzenie przestępstwa wykorzystania seksualnego dziecka możesz zgłosić Państwowej Komisji telefonicznie lub pisemnie, dane znajdziesz na stronie  www.pkdp.gov.pl.

 

Nie wybaczysz sobie, że nie uwierzyłeś....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

DOGOTERAPIA W NASZYM PRZEDSZKOLU

 

 

 

Od września rozpoczęliśmy w naszym przedszkolu, cykliczne zajęcia z

DOGOTERAPII

dla chętnych dzieci organizowane przez specjalistów 

POLSKIEGO  CENTRUM DOGOTERAPII 

Forget Me Not - Psia Edukacja.

Zajęcia prowadzone są raz w miesiącu ( wtorek lub czwartek)

przez wykwalifikowanych dogoterapeutów.

Dzięki zajęciom  z udziałem psa, dzieci mają okazję

w nietypowy sposób zdobywać wiedzę.

Obecność psa i atmosfera jaka się wokół niego tworzy,

pozwala dziecku łatwiej i szybciej przyswoić wiedzę oraz nowe umiejętności.

Pies staje się wyjątkowym motywatorem do podejmowania działań.

Każde zajęcia są dostosowane do wieku i możliwości grupy,

skorelowane z aktualnymi treściami nauczania w danej grupie.

 Informacje o terminach kolejnych spotkań,

zamieszczone zostaną na tablicach ogłoszeń.

 

 

  

 

Szanowni Państwo

 

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach,

będący organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej

poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

W rodzinnych formach pieczy zastępczej przebywają dzieci,

które z różnych względów znalazły się w trudnej sytuacji życiowej

i nie mogą pozostawać pod opieką rodziców.

Każde dziecko pragnie domu i rodziny, która da wsparcie

i poczucie bezpieczeństwa, doceni i wytłumaczy.

Jednak nie każde dziecko ma tyle szczęścia,

by móc wzrastać w takich warunkach.

Niestety na terenie naszego miasta wciąż brakuje rodzin zastępczych

gotowych przyjąć pod opiekę dzieci tego potrzebujące.

 W związku z powyższym poszukujemy osób,

które czują wewnętrzne pragnienie niesienia ciepła i miłości,

które jednocześnie są gotowe poświęcić dzieciom czas i serce.

Apel kierujemy do osób odpowiedzialnych i odważnych,

gotowych podjąć to wyzwanie.

 Zadaniem rodziny zastępczej jest opieka i wychowanie dzieci

w tradycyjnym systemie rodzinnym

oraz w atmosferze sprzyjającej prawidłowemu rozwojowi dzieci.

 Ośrodek rodzinom zastępczym zapewnia wsparcie psychologiczne,

pedagogiczne oraz prawne.

 Informacje dotyczące rodzin zastępczych zawodowych dostępne w:

 Dziale ds. Rodzin z Dziećmi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Katowicach

 

ul. Jagiellońska 17

 Tel. 32 251 00 87, 32 251 14 51, 32 251 78 17 wew. 119

 e-mail: dr@mops.katowice.pl 

 Informacje dotyczące rodzin zastępczych spokrewnionych i niezawodowych dostępne w:

 Zespole ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Katowicach

 ul. Wojewódzka 23

 Tel. 32 251 71 31, 32 203 17 50

 e-mail: zpz@mops.katowice.pl

 Informacje zamieszczone są również na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach: www.mops.katowice.pl w aktualnościach

„Kampania na Rzecz Rodzicielstwa Zastępczego w Katowicach”. 

 

  

 

 

 

UWAGA RODZICE

  

 

 

UWAGA RODZICE 

 Wsparcie psychologiczne dla uczniów, rodziców i nauczycieli...

 

 

Wsparcie psychologiczne dla uczniów, rodziców i nauczycieli 

Zwiększono dyżury psychologów na Internetowej Platformie Specjalistyczno-Doradczej. 

Wsparcie ma charakter indywidualnych spotkań ze specjalistą w formie online. 

W ramach Programu Wsparcia Psychologiczno-Pedagogicznego

na platformie dostępnej pod adresem www.pwpp.uksw.edu.pl

zarówno uczniowie, rodzice, jak i nauczyciele mogą skorzystać z indywidualnych bezpłatnych konsultacji ze specjalistami. 

Bezpłatne doradztwo psychologiczno-pedagogiczne obejmuje m.in.: 

  • pomoc psychologiczną w sytuacji depresji, kryzysu, trudnych doświadczeń życiowych i wyzwań codzienności, zaburzeń osobowości, problemów z poczuciem własnej wartości, w napadach lęku i paniki, z doświadczeniem traumy

  • rozwiązywanie problemów wychowawczych z dziećmi i młodzieżą (problemy z nauką, zachowaniami agresywnymi, stawianiem i utrzymywaniem granic, poprawa komunikacji dorosły-dziecko i dorosły-nastolatek itp.)

  • pracę z zespołem klasowym i rozwiązywanie konfliktów, budowanie relacji interpersonalnych

  • radzenie sobie z przewlekłym stresem oraz trudnymi emocjami;

  • pracę z uzależnieniami i współuzależnieniem, w tym uzależnienia behawioralne m.in. od komputera i telefonuwsparcie edukacyjno-wychowawcze dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi ich rodziców i nauczycieli;

  • wsparcie dydaktyczno-metodyczne dla nauczycieli przedmiotowych

  • pomoc psychologiczną dla dzieci, młodzieży i dorosłych w języku ukraińskim.

 

Wsparcia udziela ponad 20 różnych specjalistów (psychologów, pedagogów i psychoterapeutów), którzy mają wieloletnie, bogate doświadczenie w pracy psychologicznej, pedagogicznej, terapeutycznej i psychoterapeutycznej. Wielokrotnie ściśle współpracują z sektorem edukacji, co pozwala na dogłębne poznanie trudności, potrzeb i oczekiwań uczniów, rodziców i nauczycieli. 

Zapisy na dyżury psychologów prowadzone są dla zarejestrowanych na Platformie użytkowników. Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego dobierany jest ekspert z danego obszaru (można też samodzielnie wskazać preferowanego specjalistę) oraz ustalany termin spotkania w formie wideo-rozmowy. W przypadku uczniów poniżej 18 roku życia niezbędne jest wyrażenie pisemnej zgody przez rodzica lub opiekuna, a czasem jego obecność na pierwszym spotkaniu lub na jego części. 

Celem doradztwa jest udzielenie niezbędnego i doraźnego wsparcia osobom w sytuacji trudnej, kryzysowej, zmagającym się ze skutkami pandemii COVID-19 oraz wojny w Ukrainie u siebie lub u swoich dzieci, uczniów czy wychowanków.

Oprócz poradnictwa, na platformie oferowane są liczne szkolenia np.: rozpoznawanie wczesnych oznak problemów zdrowia psychicznego u uczniów/dzieci, obciążenia w pracy nauczyciela, jak pracować z uczniem przejawiającym trudne zachowania, stres traumatyczny spowodowany wojną, praca z lękiem u dzieci, jak być wspierającym rodzicem, budowanie odporności psychicznej, fitness mózgu i wiele innych. Szkolenia cały czas są rozbudowywane o nowe, odpowiadające na aktualne potrzeby i wyzwania środowiska edukacyjnego.

Doradztwo, jak i szkolenia świadczone są bezpłatnie w ramach realizacji „Programu wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla uczniów i nauczycieli” finansowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

 

 

  

 

WAŻNE!

 

 W ZAKŁADCE "INFORMATOR DLA OBYWATELI UKRAINY"

 ZNAJDUJĄ SIĘ  WSZYSTKIE NIEZBĘDNE INFORMACJE,

 DOTYCZĄCE POBYTU OBYWATELI UKRAINY

 W NASZYM MIEŚCIE.

 NIEZBĘDNIK TEN ZAWIERA

 M.INN. WAŻNE NUMERY TELEFONÓW,

INFORMACJE O POMOCY I WSPARCIU

ORAZ INNE WAŻNE INFORMACJE

W JĘZYKU POLSKIM I UKRAIŃSKIM.