Regulamin przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola

 

 

 

 

 

 

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 66

Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

IM. MAJKI JEŻOWSKIEJ  W KATOWICACH

 

REGULAMIN

 BEZPIECZNEGO PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI

 

           I. Rodzice ( prawni opiekunowie ) dzieci, przyprowadzają i odbierają dzieci z przedszkola

             oraz są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do przedszkola i z przedszkola do domu.

         II. Dopuszcza się możliwość odbierania dziecka przez inna osobę dorosłą,

              zdolną do podejmowania czynności prawnych, upoważnioną na piśmie przez rodziców.

               1. Upoważnienie takie jest skuteczne przez cały okres uczęszczania  

                   dziecka do przedszkola.

               2. Upoważnienie może być odwołane lub zmienione przez rodziców

                  ( opiekunów prawnych ) w każdej chwili.

               3. Upoważnienie do odbioru dziecka przez rodzeństwo od 16 roku  

                   życia będzie respektowane tylko wtedy, gdy dokument ten zostanie

                   potwierdzony w obecności dyrektora przedszkola.

               4. Rodzice ( opiekunowie prawni) mogą upoważnić określoną osobę          

                   do jednorazowego odbierania dziecka z przedszkola na zasadzie

                   pisemnego  pełnomocnictwa.

       III. Przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby

             zamierzającej odebrać dziecko, będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie

             zapewnić dziecku bezpieczeństwa. ( np upojenie alkoholowe )

       IV. O przypadku każdej odmowy wydania dziecka powinien niezwłocznie zostać powiadomiony

            dyrektor przedszkola lub wicedyrektor. W takiej sytuacji przedszkole, zobowiązane jest

            do podjęcia wszelkich możliwych czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami

            (opiekunami prawnymi) dziecka.

       V. Jeżeli ziecko nie zostanie odebrane z placówki po upływie czasu pracy przedszkola,

            nauczyciel ma obowiązek, powiadomić o tym telefonicznie rodziców

            ( prawnych opiekunów) dziecka.

       VI. W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów ( praca, dom)

             nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców (prawnych opiekunów)

             nauczyciel oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej przez jedna godzinę.

             Po upływie tego czasu, powiadamia najbliższy posterunek Policji  o niemożności

             skontaktowania się z rodzicami ( prawnymi opiekunami) dziecka.

      VII. Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców

             musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.

     VIII. Osoba przyprowadzająca dziecko do przedszkola,

              powinna w szatni przygotować je do pobytu w przedszkolu,

              a następnie przekazać pracownikowi przedszkola.

       IX. Od momentu przekazania dziecka pod opiekę pracownika przedszkola,

              odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo ponosi przedszkole.

       X. Dzieci powinny być odbierane z przedszkola w godzinach ustalonych w umowie.

       XI.Osoba odbierająca dziecko powinna zgłosić to upoważnionemu pracownikowi przedszkola.

            Dziecko przyprowadzane jest do szatni i przekazywane rodzicowi (opiekunowi prawnemu).

            Od tego momentu osoba odbierająca odpowiedzialna jest za jego bezpieczeństwo.