Procedura postępowania w razie wypadku dziecka.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI

ZAISTNIENIA WYPADKU DZIECKA

     W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 66

Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

                  IM. MAJKI JEŻOWSKIEJ  W KATOWICACH.                                           

I.Podstawa prawna

Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach

(Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późniejszymi zmianami).

II. Definicja

Wypadek dziecka – nagłe zdarzenie powodujące uraz, wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w czasie pozostawania dziecka pod opieką Przedszkola:

-         na terenie przedszkola;

-         poza terenem Przedszkola (wycieczki, spacery ).

III. Cele procedury

Zapewnienie profesjonalnych działań pracowników Przedszkola gwarantujących poszkodowanemu dziecku należytą opiekę i niezbędną pomoc.

IV. Zakres

Procedura obejmuje i reguluje działania pracowników Przedszkola w sytuacji zaistnienia wypadku dziecka.

V. Osoby odpowiedzialne

Nauczyciele

Dyrektor

Pracownicy niepedagogiczni

VI. Opis działań

 1. Pracownik Przedszkola, który powziął wiadomość o wypadku dziecka:

a)      niezwłocznie zapewnia poszkodowanemu opiekę, w szczególności sprowadzając fachową pomoc medyczną, ( karetkę pogotowia ), a w miarę możliwości udzielając poszkodowanemu pierwszej pomocy (ogólne zasady postępowania przy udzielaniu pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach stanowią załącznik do procedury),

b)      nie dopuszcza do zajęć lub przerywa je wyprowadzając dzieci z miejsca zagrożenia, jeżeli miejsce, w którym są lub będą prowadzone zajęcia może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa dzieci,

c)      niezwłocznie powiadamia dyrektora Przedszkola.

Jeśli nauczyciel ma w tym czasie zajęcia  – prosi o nadzór nad swoimi wychowankami nauczyciela uczącego w najbliższej sali.

 1. O każdym wypadku dyrektor Przedszkola lub nauczyciel pod opieką którego przebywało dziecko w chwili wypadku, powiadamia rodziców poszkodowanego wychowanka. Fakt ten powiadamiający dokumentuje wpisem w dzienniku zajęć podając datę i godzinę powiadomienia matki/ojca dziecka o wypadku.
 1. Przy lekkich przypadkach (brak wyraźnych obrażeń – np. widoczne tylko lekkie zaczerwienienie, zadrapanie, lekkie skaleczenie, siniak, guz), po udzieleniu pierwszej pomocy poszkodowanemu dziecku, nauczyciel lub dyrektor powiadamiając rodzica       o zdarzeniu ustala z nim:

a)      potrzebę wezwania pogotowia,

b)      potrzebę wcześniejszego przyjścia rodzica,

c)      godzinę odbioru dziecka z Przedszkola w dniu zdarzenia

Informację o powyższych ustaleniach powiadamiający zamieszcza również  w dzienniku zajęć.

 1. W każdym trudniejszym przypadku (widoczne obrażenia, urazy, niepokojące objawy) nauczyciel lub dyrektor Przedszkola wzywa pogotowie ratunkowe.
 1. O każdym wypadku dyrektor Przedszkola zawiadamia niezwłocznie organ prowadzący  i współpracującego z Przedszkolem pracownika służby bhp.
 1. O wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym dyrektor Przedszkola zawiadamia niezwłocznie prokuratora i kuratora oświaty.
 1. O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia, dyrektor Przedszkola zawiadamia niezwłocznie państwowego inspektora sanitarnego.
 1. Jeżeli wypadek został spowodowany niesprawnością techniczną pomieszczenia lub urządzeń, miejsce wypadku pozostawia się nienaruszone. Dyrektor zabezpiecza je do czasu dokonania oględzin lub wykonania szkicu przez zespół powypadkowy.
 1. Jeżeli wypadek zdarzył się w czasie wyjścia, imprezy organizowanej poza terenem Przedszkola, wszystkie stosowne decyzje podejmuje opiekun grupy/kierownik wycieczki i odpowiada za nie.
 1. Dyrektor Przedszkola powołuje członków zespołu powypadkowego:

a)      w skład zespołu wchodzi współpracujący z Przedszkolem pracownik BHP oraz pracownik Przedszkola przeszkolony  w zakresie bhp,

b)      w składzie zespołu może uczestniczyć przedstawiciel organu prowadzącego, kuratora oświaty,

c)      przewodniczącym zespołu jest pracownik służby bhp, a jeżeli nie ma go w składzie zespołu – przewodniczącego zespołu spośród pracowników przedszkola wyznacza dyrektor,

d)      zespół przeprowadza postępowanie powypadkowe i sporządza dokumentację powypadkową;

-         przesłuchuje poszkodowane dziecko (w obecności rodzica lub wychowawcy) sporządza protokół przesłuchania

-         przesłuchuje świadków wypadku i sporządza protokoły przesłuchania; jeżeli świadkami są dzieci – przesłuchanie odbywa się w obecności wychowawcy , a protokół przesłuchania odczytuje się w obecności dziecka – świadka i jego rodziców

-         sporządza szkic lub fotografię miejsca wypadku (dotyczy sytuacji określonej w pkt 8)

-         uzyskuje pisemne oświadczenie nauczyciela, pod opieką którego dziecko przebywało w czasie, gdy zdarzył się wypadek

-         uzyskuje opinię lekarską z opisem doznanych obrażeń i określeniem rodzaju wypadku

-          sporządza protokół powypadkowy

-         protokół powypadkowy podpisują członkowie zespołu oraz dyrektor Przedszkola

f)        w sprawach spornych rozstrzygające jest stanowisko przewodniczącego zespołu; członek zespołu, który nie zgadza się ze stanowiskiem przewodniczącego, może złożyć zdanie odrębne, które odnotowuje się   w protokole powypadkowym,

g)      przewodniczący zespołu poucza osoby reprezentujące poszkodowanego o przysługujących im prawach w toku postępowania powypadkowego,

h)      z treścią protokołu powypadkowego i innymi materiałami postępowania powypadkowego zaznajamia się rodziców (opiekunów prawnych) poszkodowanego wychowanka, którzy potwierdzają ten fakt podpisem  w protokole

-         protokół doręcza się rodzicom (opiekunom prawnym) poszkodowanego dziecka, którzy potwierdzają to podpisem   w protokole,

-         organowi prowadzącemu i kuratorowi oświaty protokół powypadkowy doręcza się na ich wniosek,

-         jeden egzemplarz protokołu powypadkowego pozostaje w Przedszkolu,

-         w ciągu 7 dni od dnia doręczenia protokołu powypadkowego osoby, którym doręczono protokół, mogą złożyć zastrzeżenia do ustaleń protokołu (są o tym informowani przy odbieraniu protokołu),

-         zastrzeżenia składa się ustnie do protokołu powypadkowego lub na piśmie przewodniczącemu zespołu,

-         zastrzeżenia mogą dotyczyć w szczególności:

 • niewykorzystania wszystkich środków dowodowych niezbędnych dla ustalenia stanu faktycznego
 • sprzeczności istotnych ustaleń protokołu z zebranym materiałem dowodowym

-         zastrzeżenia rozpatruje organ prowadzący  ,

-         po rozpatrzeniu zastrzeżeń organ prowadzący Przedszkole może:

 • zlecić dotychczasowemu zespołowi wyjaśnienie ustaleń protokołu lub przeprowadzenie określonych czynności dowodowych
 • powołać nowy zespół celem ponownego przeprowadzenia postępowania powypadkowego

 

11.  Dyrektor przedszkola omawia z pracownikami Przedszkola okoliczności i przyczyny wypadków oraz ustala środki niezbędne do zapobieżenia im.

VII.  Postanowienia końcowe

         Procedura postępowania w sytuacji zaistnienia wypadku dziecka przyjęta do realizacji w Miejskim Przedszkolu Nr 66 z Oddziałami Integracyjnymi im.Majki Jeżowskiej w Katowicach przyjęta w dniu  01.09.2017r.

         Procedura znajduje się do wglądu w gabinecie Dyrektora oraz u Społecznego Inspektora Pracy.

       

Katowice, 01.09.2017 r.

                                                                                                                      

Zał. nr 1 do Procedury postępowania

w sytuacji zaistnienia wypadku dziecka

 

 

OGÓLNE ZASADY POSTĘPOWANIA PRZY UDZIELANIU PIERWSZEJ POMOCY

POSZKODOWANYM W WYPADKACH

  

 1. Należy pamiętać, że udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach jest prawnym obowiązkiem każdego (art. 162 Kodeksu karnego).
 2. Zachować spokój, nie wpadać w panikę, rozpoznać stan poszkodowanego.
 3. Usunąć poszkodowanego z rejonu zagrożenia.
 4. Jeśli stwierdzisz, że sam nie potrafisz udzielić pierwszej pomocy, zorganizuj ją zawiadamiając placówkę służby zdrowia lub kogoś z otoczenia, kto potrafi jej udzielić.
 5. Poszkodowanemu zapewnić spokój, odsunąć z otoczenia zbędne osoby, w każdej sytuacji zapewnić poszkodowanemu ciepłe okrycie.
 6. Nie lekceważyć nawet drobnych skaleczeń, każde skaleczenie należy prawidłowo zaopatrzyć.
 7. W przypadkach porażenia prądem, braku oddechu, braku pracy serca, krwotoku, zatrucia i innych poważnych urazów – bezwzględnie wezwać lekarza (pogotowie ratunkowe).
 8. Do chwili przybycia lekarza nie przerywać rozpoczętego sztucznego oddychania.
 9. Poszkodowanego z krwotokiem wolno tylko przenosić lub przewozić.
 10. Poszkodowanemu z utratą świadomości nie wolno podawać leków w postaci płynnej ani stałej (tabletki).
 11. W przypadku podejrzeń uszkodzenia kręgosłupa, nie wolno bez koniecznej przyczyny zmieniać pozycji poszkodowanego.
 12. Nie pozostawiać poszkodowanego bez opieki.