ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

 

M I E J S K I E P R Z E D S Z K O L E NR 66

Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

im. Majki Jeżowskiej

ul. Brynicy 50, 40 – 353 KATOWICE

Tel/fax / 32 / 256 – 97 – 28

mail: mp_66@interia.pl; www.mp66katowice.szkolnastrona.pl

Katowice, 01.04.2019 r.

 

Miejskie Przedszkole Nr 66

z Oddziałami Integracyjnymi im. Majki Jeżowskiej

ul. Brynicy 50

40-353 Katowice

Nr tel. 32 2569728

mail: mp_66@interia.pl

………………………………..

/ Nazwa Firmy /

 

 

Zapytanie ofertowe nr 1/2019

 

Przedmiotem zapytania ofertowego jest: zakup wraz z dostawą PAKIETU BIOFEEDBACK PLUS dla Miejskiego Przedszkola Nr 66 z Oddziałami Integracyjnymi im. M. Jeżowskiej w Katowicach.

 

I. ZAMAWIAJĄCY:

Miejskie Przedszkole Nr 66

z Oddziałami Integracyjnymi im. Majki Jeżowskiej

ul. Brynicy 50

40-353 Katowice

NIP: 954-22-23-698, REGON: 270554611

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą zakup wraz z dostawą PAKIETU BIOFEEDBACK PLUS do Miejskiego Przedszkola Nr 66 z Oddziałami Integracyjnymi im. M. Jeżowskiej w Katowicach.

 

2. Szczegółowy opis produktu:

 

 • 2 kanałowy Aparat EEGDigiTrack Biofeedback w skład, którego wchodzi:

1 x EEG głowica 2 kanałowa,

1 x EEG DigiTrack BIOFEEDBACK Software,

1 x EEG DigiTrack BAZA DANYCH PACJENTO´W zgodna z ustawą o RODO,

20 x Plansz stymulacyjnych (60 gier terapeutycznych)

3 x Elektrody miseczkowe,

2 x Elektrody uszne,

1 x Pasta przewodza?co-kleja?ca,

 • EEG DigiTrack BIOFEEDBACK PLUS - moduł do pełnej analizy i zapisu surowego sygnału EEG wraz z QEEG.

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do trzech tygodni od dnia złożenia zamówienia

 

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Bardzo proszę, aby oferta zawierała:

- pieczątką firmową,

- datę sporządzenia,

- adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

- cenę brutto uwzględniając koszty dostawy,

 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę proszę przesłać za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: mp_66@interia.pl, faksem na nr: 32 2569728, poczty, lub też dostarczyć osobiście na adres: Katowice, ul. Brynicy 50 do dnia 08.04.2019 r. do godz. 10.00, otwarcie ofert o godz. 10.30

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane, Dostawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 

VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium najniższej ceny brutto.

 2. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferenta za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

 

VII. DODATKOWE INFORMACJE

 1. Podstawą do zapłaty za zamówiony towar przez Zamawiającego będzie faktura wystawiona przez Dostawcę.

 2. Płatność dokonana zostanie po dostarczeniu towaru w terminie 21 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny.

 4. Dodatkowych informacji udziela Dyrektor Przedszkola Dorota Kosowska pod numerem telefonu 32 2569728 oraz adresem email: mp_66@interia.pl

 

Dorota Kosowska

……………………………….

/ Podpis Zamawiającego /

 

 

 

 

 

 

 

ZP/295/2018 Ogłoszenie o zamówieniu

na zatrudnienie instruktorów do prowadzenia zajęć terapeutycznych na basenie dla dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 66 im. Majki Jeżowskiej w Katowicach, w ramach realizacji projektu pt. „Wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w rozbudowanych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice” z podziałem na 10 części

 

realizowanym na podstawie przepisu art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn.zm.) w trybie przetargu, wg przepisów art. 701-705 ustawy Kodeks cywilny

CPV 85312500 - 4 Usługi rehabilitacyjne

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Priorytet XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałania 11.1.1 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT.

 

Termin wykonania zamówienia: od daty zawarcia umowy do 31.07.2018r.

Ofertę w zamkniętej kopercie, opatrzonej numerem sprawy, nazwą i adresem wykonawcy, należy złożyćwsiedzibie Zamawiającego, ul. Wita Stwosza 7, w kancelarii pok. nr 10, do dnia 17.04.2018 r. do godziny 10:00. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, ul. Wita Stwosza 7, w dniu 17.04.2018r.,o godz.11:00, w pokoju 111

 

 

Katowice, 15.11.2017 r.

 

Miejskie Przedszkole Nr 66 im. M. Jeżowskiej

Ul. Brynicy 50

40-353 Katowice

Nr tel. 32 2569728

mail: mp_66@interia.pl

………………………………..

/ Nazwa Firmy /

 

 

Zapytanie ofertowe nr 10/2017

 

Przedmiotem zapytania ofertowego jest: zakup wraz z dostawą drukarki wielofunkcyjnej, papieru ksero A4, tuszy do drukarki dla Miejskiego Przedszkola Nr 66

im. M. Jeżowskiej w Katowicach.

 

 

I. ZAMAWIAJĄCY:

Miejskie Przedszkole Nr 66 im. M. Jeżowskiej

ul. Brynicy 50

40-353 Katowice

NIP: 954-22-23-698, REGON: 270554611

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą drukarki wielofunkcyjnej. Papieru ksero A4 oraz tuszy do drukarki dla Miejskiego Przedszkola Nr 66 im. M. Jeżowskiej w Katowicach w ramach realizacji projektu „Wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w rozbudowywanych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Drukarka, papier ksero oraz tusze do drukarki są przeznaczone dla Specjalisty ds. kadrowych powołanego do pracy w Zespole Roboczym w/w Projekcie.

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

a) drukarka

- urządzenie wielofunkcyjne ( drukarka/skaner/kopiarka )

- Typ: atramentowa,

- Tonery o zwiększonej wydajności ( ponad 3000 str./toner )

- Wydruk w czerni i kolorze

- Rozmiar papieru – A4 z możliwością wydruku na kopertach

- Zamknięty pojemnik na papier przynajmniej 50 arkuszy

- gwarancja na zakupiony produkt 24 m-ce lub dłuższa

b) papier ksero: A4 – 3 kartony ( 1500 arkuszy )

c) tusze do drukarki: przeznaczone do zakupionej z zapytania ofertowego drukarki:

trzy komplety (czarny + kolor)

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do trzech tygodni od dnia złożenia

zamówienia

 

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Bardzo proszę, aby oferta zawierała:

- pieczątką firmową,

- datę sporządzenia,

- adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

- cenę brutto uwzględniając koszty dostawy,

 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę proszę przesłać za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: mp_66@interia.pl , faksem na nr: 32 2569728, poczty, lub też dostarczyć osobiście na adres: Katowice, ul. Brynicy 50 do dnia 20.11.2017r. do godz. 10.00, otwarcie ofert o godz. 10.30

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane, Dostawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 

VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium najniższej ceny brutto.

 2. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferenta za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

 

VII. DODATKOWE INFORMACJE

 1. Podstawą do zapłaty za zamówiony towar przez Zamawiającego będzie faktura wystawiona przez Dostawcę.

 2. Płatność dokonana zostanie po dostarczeniu towaru w terminie 21 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny.

 4. Dodatkowych informacji udziela Dyrektor Przedszkola Dorota Kosowska pod numerem telefonu 32 2569728 oraz adresem email: mp_66@interia.pl

 

Dorota Kosowska

……………………………….

/ Podpis Zamawiającego /

.............................................................................................................................................................................................................

 

 

 

Katowice, 15.11.2017 r.

 

Miejskie Przedszkole Nr 66 im. M. Jeżowskiej

Ul. Brynicy 50

40-353 Katowice

Nr tel. 32 2569728

mail: mp_66@interia.pl

………………………………..

/ Nazwa Firmy /

 

 

Zapytanie ofertowe nr 9/2017

 

Przedmiotem zapytania ofertowego jest: zakup wraz z dostawą komputera stacjonarnego wraz z oprogramowaniem dla Miejskiego Przedszkola Nr 66

im. M. Jeżowskiej w Katowicach.

 

 

I. ZAMAWIAJĄCY:

Miejskie Przedszkole Nr 66 im. M. Jeżowskiej

ul. Brynicy 50

40-353 Katowice

NIP: 954-22-23-698, REGON: 270554611

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą komputera stacjonarnego z oprogramowaniem dla Miejskiego Przedszkola Nr 66 im. M. Jeżowskiej w Katowicach w ramach realizacji projektu „Wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w rozbudowywanych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Komputer jest przeznaczony dla Specjalisty ds. kadrowych powołanego do pracy w Zespole Roboczym w/w Projekcie.

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

- Komputer stacjonarny w obudowie MINI TOWER lub mniejszy

- wyświetlacz o przekątnej 21-24’ FullHD z głośnikami oraz mikrofonem

- Procesor i5 lub nowszy

- Karta sieci bezprzewodowej

- Dysk twardy SSD 240GB lub większy

- Przynajmniej 8 GB pamięci RAM

- Wbudowane 2 x USB 3.0 i 2 x USB 2.0,

- Pakiet oprogramowania biurowego MS Office ( Word, Excel, PowerPoint )

- Mysz i klawiatura bezprzewodowa w zestawie

- Oprogramowanie MS Windows lub inne przynależne do producenta sprzętu

- gwarancja na zakupiony produkt

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do trzech tygodni od dnia złożenia

zamówienia

 

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Bardzo proszę, aby oferta zawierała:

- pieczątką firmową,

- datę sporządzenia,

- adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

- cenę brutto uwzględniając koszty dostawy,

 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę proszę przesłać za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: mp_66@interia.pl , faksem na nr: 32 2569728, poczty, lub też dostarczyć osobiście na adres: Katowice, ul. Brynicy 50 do dnia 20.11.2017r. do godz. 10.00, otwarcie ofert o godz. 10.30

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane, Dostawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 

VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium najniższej ceny brutto.

 2. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferenta za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

 

VII. DODATKOWE INFORMACJE

 1. Podstawą do zapłaty za zamówiony towar przez Zamawiającego będzie faktura wystawiona przez Dostawcę.

 2. Płatność dokonana zostanie po dostarczeniu towaru w terminie 21 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny.

 4. Dodatkowych informacji udziela Dyrektor Przedszkola Dorota Kosowska pod numerem telefonu 32 2569728 oraz adresem email: mp_66@interia.pl

 

                                                                                                                                                                                                     Dorota Kosowska

……………………………….

    / Podpis Zamawiającego /

 

............................................................................................................................................................................................................................................... Katowice, 23.10.2017 r.

Miejskie Przedszkole Nr 66

im. Majki Jeżowskiej

ul. Brynicy 50

40-353 Katowice

Nr tel. 32 2569728

mail: mp_66@interia.pl

………………………………..

/ Nazwa Firmy /

 

Zapytanie ofertowe nr 6/2017

 

Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest: zakup wraz z dostawą artykułów biurowych dla Miejskiego Przedszkola Nr 66 im. M. Jeżowskiej w Katowicach.

 

I. ZAMAWIAJĄCY:

Miejskie Przedszkole Nr 66 im. M. Jeżowskiej

ul. Brynicy 50

40-353 Katowice

NIP: 954-22-23-698, REGON: 270554611

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą artykułów biurowych dla Miejskiego Przedszkola Nr 66 im. M. Jeżowskiej w Katowicach w ramach realizacji projektu „Wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w rozbudowywanych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 

 

L.P.

RODZAJ WYDATKU

JEDNOSTKI MIARY

ILOŚĆ

1.

 

PAPIER KSERO A4 POLJET 80G

 

Karton ( 2500 arkuszy)

3

2.

BLOCZEK SAMOP. 75x75 100k ŻÓŁTY Marka: BANTEX

szt.

20

3.

MARKER PERMANENTNY XN50 KOMPLET 4 KOLORY

komplet

4

4.

CIENKOPIS 0,4mm KOMPLET 4 KOLORY

komplet

4

5.

SEGREGATORY 7 cm, rodzaj zamka: dźwignia

szt.

15

6.

SEGREGATORY 5 cm, rodzaj zamka: dźwignia

szt.

22

7.

TONER DO KSERA MP2014H

szt.

1

8.

TONER DO KSERA CANON IR2018

szt.

2

9.

TUSZ DO DRUKARKI BROTHER LC-123

Komplet

3

10.

SKOROSZYT ZACISKOWY SWINGCLIP A4

szt.

20

11.

KOPERTY BIAŁE C-6

Paczka 100 szt.

1

12.

KOPERTY BIAŁE C-5

Paczka 25 szt.

1

13.

KOPERTY BIAŁE C-4

Paczka 25 szt.

1

14.

TECZKI Z GUMKĄ biała

pakowane po 10 szt.

2

15.

ZSZYWACZ DO 100 KARTEK + ZSZYWKI

szt.

1

16.

KLIP 41mm 12szt

Opakowanie

2

17.

KLIP 32mm 12szt

opakowanie

2

18.

KLIP 25mm 12szt

 

opakowanie

2

19.

KOSZULKA A4 GROSZKOWA INTERFOLIA

 

Opakowanie 100 szt.

4

20.

SKOROSZYT A4 100/170mic PP WPIN ZIELONY

szt.

20

21.

DŁUGOPIS PILOT FRIXION 0,7 NIEBIESKI

 

szt.

13

22.

WKŁAD PILOT FRIXION BLS-FR7-L-S3 NIEBIESKI x3 0,7

 

Opakowanie

5

 

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 31.10.2017 r.

 

IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Bardzo proszę, aby oferta zawierała:

- pieczątką firmową,

- datę sporządzenia,

- adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

- cenę brutto uwzględniając koszty dostawy,

 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę proszę przesłać za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: mp_66@interia.pl , faksem na nr: 32 2569728, poczty, lub też dostarczyć osobiście na adres: Katowice, ul. Brynicy 50 do dnia 27.10.2017r. do godz. 10.00, otwarcie ofert o godz. 10.30

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane, Dostawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 

VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium najniższej ceny brutto.

 2. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferenta za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

 

VII. DODATKOWE INFORMACJE

 1. Podstawą do zapłaty za zamówiony towar przez Zamawiającego będzie faktura wystawiona przez Dostawcę.

 2. Płatność dokonana zostanie po dostarczeniu towaru w terminie 21 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny.

 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości zamawianych artykułów.

 5. Dodatkowych informacji udziela Dyrektor Przedszkola Dorota Kosowska pod numerem telefonu 32 2569728 oraz adresem email: mp_66@interia.pl

 

                                                                                                                                                                           Dorota Kosowska

……………………………….

                                                                                                                                                                                                              / Podpis Zamawiającego /

......................................................................................................................................................................................................

                                                                                         Katowice, 21.08.2017 r.

Miejskie Przedszkole Nr 66

im. Majki Jeżowskiej

ul. Brynicy 50

40-353 Katowice

Nr tel. 32 2569728

mail: mp_66@interia.pl

………………………………..

/ Nazwa Firmy /

 

Zapytanie ofertowe nr 4/2017

 

Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest: zakup wraz z dostawą odzieży

i obuwia ochronnego dla pracowników Miejskiego Przedszkola Nr 66 im. M. Jeżowskiej w Katowicach.

 

I. ZAMAWIAJĄCY:

Miejskie Przedszkole Nr 66 im. M. Jeżowskiej

ul. Brynicy 50

40-353 Katowice

NIP: 954-22-23-698, REGON: 270554611

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą odzieży i obuwia ochronnego dla pracowników w ramach realizacji projektu „Wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w rozbudowywanych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 

Stanowisko pracy

asortyment

Ilość

Nauczyciel

– obuwie tekstylne

12 szt.

Pomoc nauczyciela

– obuwie tekstylne

- fartuch kolorowy

2 pary,

2 szt.

Rzemieślnik

– koszula flanelowa,

- koszulkę z krótkim rękawem,

- bluzę roboczą,

- spodnie lub spodnie ogrodniczki

– obuwie robocze

- rękawice ochronne

1 szt.

1 szt.

1 szt.

1 szt.

1 para

1 para

Pomoc kuchenna

ubranie robocze ( spodnie, uzupełnienie fartucha białego)

- czepek

- fartuch przedni tkaninowy

– fartuch przedni wodoodporny

- obuwie na spodach przeciwpoślizgowych

- rękawice ochronne

1 szt.

1 szt.

1 szt.

1 szt.

1 para

1 para

Robotnik wykwalifikowany/ Woźna oddziałowa

- fartuch biały

- fartuch kolorowy

– obuwie robocze

przeciwpoślizgowych

– rękawice gumowe

3 szt.

3 szt.

3 pary

3 pary

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 31.08.2017 r.

 

IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Bardzo proszę, aby oferta zawierała:

- pieczątką firmową,

- datę sporządzenia,

- adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

- cenę brutto uwzględniając koszty dostawy,

 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę proszę przesłać za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: mp_66@interia.pl , faksem na nr: 32 2569728, poczty, lub też dostarczyć osobiście na adres: Katowice, ul. Brynicy 50 do dnia 25.08.2017r. do godz. 14.00, otwarcie ofert o godz. 14.15.

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane, Dostawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 

VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium najniższej ceny brutto.

 2. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferenta za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

 

VII. DODATKOWE INFORMACJE

 1. Podstawą do zapłaty za zamówiony towar przez Zamawiającego będzie faktura wystawiona przez Dostawcę.

 2. Płatności po dostarczeniu towaru w terminie 21 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny.

 4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wymiany rozmiaru ubrań i obuwia
  (na większy lub mniejszy) w ciągu 5 dni od dnia otrzymania towaru.

 5. Dodatkowych informacji udziela Dyrektor Przedszkola Dorota Kosowska pod numerem telefonu 32 2569728 oraz adresem email: mp_66@interia.pl

 

Dorota Kosowska

……………………………….

/ Podpis Zamawiającego /

 

 

 .................................................................................................................................................................................................