Przedszkolak idzie do szkoły

Przedszkolak idzie do szkoły

Aby dziecko umiało poradzić sobie w szkole niezbędny jest wszechstronne wspomaganie jego rozwoju.

I tak w ramach podstawy programowej wychowania przedszkolnego zostały wyodrębnione obszary w których dziecko powinno opanować umiejętności i wiadomości potrzebne do rozpoczęcia nauki w szkole:

1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych.

Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

1) obdarza uwaga dzieci i dorosłych, aby rozumieć to, co mówią i czego oczekują, grzecznie zwraca

się do innych w domu w przedszkolu, na ulicy;

2) przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej(stara się współdziałać w zabawach

i sytuacjach zadaniowych) oraz w świecie dorosłych;

3) w miarę samodzielnie radzi sobie w sytuacjach życiowych i próbuje przewidywać skutki swoich

zachowań;

4) wie, że nie należy chwalić się bogactwem i nie należy dokuczać dzieciom, które wychowują się

w trudniejszych warunkach, a także, że nie należy wyszydzać i szykanować innych;

5) umie się przedstawić: podaje swoje imię, nazwisko i adres zamieszkania; wie, komu można podawać

takie informacje.

2. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dziecka do utrzymywania ładu i porządku.

Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

1) umie poprawnie umyć się i wytrzeć oraz umyć zęby;

2) właściwie zachowuje się przy stole podczas posiłków, nakrywa do stołu i sprząta po sobie;

3) samodzielnie korzysta z toalety;

4) samodzielnie ubiera się i rozbiera, dba o osobiste rzeczy i nie naraża ich na zgubienie lub kradzież;

5) utrzymuje porządek w swoim otoczeniu.

3. Wspomaganie rozwoju mowy dzieci.

Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

1) zwraca się bezpośrednio do rozmówcy, stara się mówić poprawnie pod względem artykulacyjnym,

gramatycznym, fleksyjnym i składniowym;

2) mówi płynnie, niezbyt głośno, dostosowując ton głosu do sytuacji;

3) uważnie słucha, pyta o niezrozumiałe fakty i formułuje dłuższe wypowiedzi o ważnych sprawach;

4) w zrozumiały sposób mówi o swoich potrzebach i decyzjach.

4. Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych , które stosują w poznawaniu siebie i swojego otoczenia.

Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

1) przewiduje, w ramach swoich możliwości jakie będą skutki czynności manipulacyjnych ( wnioskowanie

o wprowadzonych i zaobserwowanych zmianach);

2) grupuje przedmioty w sensowny sposób ( klasyfikuje ) i formułuje uogólnienia typu: to do tego pasuje,

te obiekty podobne, a te inne.

3) stara się łączyć przyczynę ze skutkiem i próbuje przewidywać, co się może zdarzyć.

5. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.

Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

1) dba o swoje zdrowie, zaczyna orientować się w zasadach zdrowego żywienia.

2) dostrzega związek między chorobą a leczeniem, poddaje się leczeniu, np. wie, że przyjmowanie

lekarstw i zastrzyki są konieczne;

3) jest sprawne fizycznie lub jest sprawne w miarę swoich możliwości, jeżeli jest dzieckiem mniej

sprawnym ruchowo;

4) uczestniczy w zajęciach ruchowych, w zabawach i grach w ogrodzie przedszkolnym, w parku, na

boisku, w sali gimnastycznej.

6. Wdrażanie dziecka do dbałości o bezpieczeństwo swoje oraz innych.

Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

1) wie, jak trzeba zachować się w sytuacji zagrożenia i gdzie można otrzymać pomoc, umie o nią prosić;

2) orientuje się w bezpiecznym poruszaniu się po drogach i korzystaniu ze środków transportu;

3) zna zagrożenia płynące ze świata ludzi, roślin i zwierząt i unika ich;

4) wie, że nie można samodzielnie zażywać lekarstw i stosować środków chemicznych (np. środków

czystości);

5) próbuje samodzielnie i bezpiecznie organizować sobie czas wolny w przedszkolu i w domu, ma

rozeznanie gdzie można się bezpiecznie bawić, a gdzie nie.

7. Wychowanie przez sztukędziecko widzem i aktorem.

Dziecko kończąc przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

1) wie, jak należy się zachować na uroczystościach np. na koncercie, festynie, przedstawieniu, w teatrze, w kinie;

2) odgrywa role w zabawach parateatralnych, posługuje się mową, mimiką, gestem oraz ruchem; umie posługiwać się rekwizytami.

8. Wychowanie przez sztukę – muzyka, śpiew, pląsy, taniec.

Dziecko kończąc przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

1) śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru ora łatwe piosenki ludowe, chętnie uczestniczy w zbiorowym śpiewie, w tańcach i muzykowaniu;

2) dostrzega